o nás

Jules a Jim, z. ú.

Jules a Jim, z.ú. je nestátní nezisková organizace, která se věnuje primární prevenci a dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků především v Praze a Středočeském kraji. Poskytujeme programy a služby školám, jsme certifikovanou a akreditovanou organizací. Zaměřujeme se na co nejvyšší odbornost a profesionalitu našich lektorů a programů, sledujeme vývoj v oblasti primární prevence a zohledňujeme aktuální témata v našich programech.

 

Poslání naší organizace:

Pomáháme dětem a dospívajícím zorientovat se v otázkách spojených s užíváním návykových látek a dalšími závislostmi. Podporujeme je při hledání zdravého vztahu vůči sobě, vrstevníkům, společnosti i přírodě. Naše programy přispívají k prevenci a řešení rizikového chování ve školách, inspirují k objevování životních hodnot a utváření postojů v důležitých oblastech lidského života. Usilujeme o růst svobodných a odpovědných lidí, kteří otevřeně a zároveň kriticky přistupují k názorům druhých.

Při programech pracujeme se třídou, třídními učiteli a učitelským sborem, využíváme metod zážitkové pedagogiky a kritického myšlení. Jsme přesvědčeni, že základem úspěšného předcházení rizikovému chování je vytváření, podpora a rozvíjení zdravě fungujících vztahů ve školním prostředí, a to nejen mezi žáky navzájem, ale i ve vztahu k učiteli a škole.