o nás

HISTORIE A VÝROČNÍ ZPRÁVY

Sdružení Jules a Jim vzniklo v březnu 2002 jako reakce zakladatelů na nedostatečnou práci se vztahy mezi dětmi ve školách, která velmi často vede k nepříjemné atmosféře ve třídě, různým formám agresivního chování dětí, někdy dokonce i k výskytu šikany. Díky zkušenostem z oddílů, pedagogických, psychologických a sociálních studií a později i psychologických výcviků a zájmu o oblast primární prevence vznikalo portfolio služeb a programů. Původní obecná idea činnosti sdružení, zážitkovou formou napomoci k seznámení a lepšímu fungování třídního kolektivu, se postupně proměnila v komplexní nabídku programů a služeb pro školy a třídní kolektivy v oblasti prevence rizikového chování a práce s klimatem školy.

Od roku 2015 se organizace řadí mezi vůdčí organizace na poli PPRCH a DVPP

V roce 2015 Jules a Jim realizoval projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem „Zvyšování kvalitního vzdělávání na Bílínsku“, v jehož rámci plnil roli odborného garanta pro nastavení způsobu práce s třídními kolektivy.

Od roku 2004 organizace realizovala projekty jako „Zážitkem proti drogám“ a „Zdravý kolektiv“, v letech 2007 a 2008 se zapojila do projektů týkajících se průřezových témat jako Výchova demokratického občana, Environmentální výchova, Myšlení v evropských a globálních souvislostech a Osobnostní a sociální výchova (ve spolupráci s organizacemi Gemini, o.s., ADRA o.s., Agentura Koniklec). Od roku 2012 probíhal projekt Podnikavá škola, nabízející vzdělávací programy zaměřené na rozvoj podnikatelského myšlení a podnikatelských dovedností. V roce 2013 byl zahájen akreditovaný výcvik dovedností v práci se skupinou dětí a mládeže Lektorská akademie. Výcvik probíhal i v následujících letech (2014 – 2017). V roce 2014 se Jules a Jim stává certifikovanou organizací pro všeobecnou a selektivní primární prevenci.

V současnosti organizace zajišťuje programy všeobecné primární prevence, selektivní prevence, adaptační a stmelovací kurzy, diagnostiku vztahů ve skupině, osobnostně-sociální rozvoj. Jules a Jim na přípravě těchto programů spolupracuje s dalšími organizacemi: Česká koalice proti tabáku, z. s. (pro oblast látkové prevence) a Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) (pro oblast prevence homofobie). V roce 2017 byla zahájena příprava programů týkajících se velmi aktuálního tématu kyberprostoru (kyberbezpečnost, netolismus, kyberšikana) a poruch příjmů potravy.

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA

V roce 2018 došlo k změně právní formy a transformaci organizace na ústav. I nadále pracujeme na dalším rozvoji organizace, zkvalitňování a nabídce služeb odpovídající aktuálním potřebám škol. Východiskem a zdrojem pro naši práci a další rozvoj jsou letité zkušenosti, kvalifikovaný tým lektorů, kvalitní metodiky, odborní garanti s dobrým jménem v odborných kruzích a neposlední v řadě také chuť a zájem podílet se na rozvoji a společenském přínosu primární prevence ve školách.