GDPR v Jules a Jim, z. ú.

Zásady zpracování osobních údajů a nakládání s nimi v naší organizaci upravuje vnitřní směrnice organizace Jules a Jim, z.ú. pro ochranu fyzických osob při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů. Následující text je výňatek nejdůležitějších informací.

Při nakládání s osobními údaji se organizace řídí těmito zásadami:

 • Nakládat s osobními údaji uvážlivě, korektně a transparentně;
 • Zpracovávat osobní údaje ke stanovenému účelu a ve stanoveném minimálním rozsahu a dbát na to, aby tyto byly pravdivé a přesné;
 • Zpracovávat osobní údaje v souladu se zásadou zákonnosti – na základě právních předpisů, při plnění ze smlouvy, při plnění právní povinnosti správce, při ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (zejména děti požívají vyšší ochrany), při ochraně oprávněných zájmů organizace, při ochraně veřejného zájmu a při zpracování osobních údajů na základě souhlasu;
 • Osobní údaje musí být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k účelu zpracování;
 • Respektovat práva člověka, který je subjektem údajů, zejména právo dát a odvolat souhlas se zpracováním, právo na výmaz, právo na opravu, právo namítat rozsah zpracování apod.;
 • Komunikovat se subjekty údajů a poskytovat informace o zpracování osobních údajů subjektům;
 • Při uzavírání smluv a právním jednání postupovat se zřetelem na povinnost chránit osobní údaje před zneužitím.

Organizace všechny osobní údaje, se kterými nakládá a které zpracovává, chrání vhodnými a dostupnými prostředky před zneužitím. Organizace především uchovává osobní údaje v prostorách, na místech, v prostředí nebo v systému, do kterého má přístup omezený, předem stanovený a v každý okamžik řediteli organizace známý okruh osob; jiné osoby mohou získat přístup k osobním údajům pouze se svolením ředitele nebo jím pověřené osoby.

Organizace nakládá a zpracovává pouze osobní údaje, které:

 • souvisejí s pracovním a mzdovým zařazením zaměstnanců či smluvních pracovníků, se sociálním, a zdravotním pojištěním (např. dosažené vzdělání, délka praxe, funkční zařazení apod.);
 • souvisejí s poskytovanými službami na základě smluvního vztahu (jméno a příjmení zástupce organizace/společnosti, identifikační číslo, adresa organizace/společnosti, kontaktní údaje: telefon, e-mail; kontakty na ve smlouvě definované pověřené či komunikační osoby, příp. další informace definované ve smlouvě);
 • souvisejí s nákupem zboží či služeb na základě smluvního vztahu (jméno a příjmení zástupce organizace/společnosti, identifikační číslo, adresa organizace/společnosti, kontaktní údaje: telefon, e-mail; kontakty ve smlouvě definované pověřené či komunikační osoby, příp. další informace definované ve smlouvě);
 • jsou nezbytné pro plnění právní povinnosti, ochranu oprávněných zájmů organizace nebo ve veřejném zájmu;
 • k jejichž zpracování získala souhlas subjektu údajů.

Osobní údaje se uchovávají pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu jejich zpracování, včetně archivace.

Ke zpracování osobních údajů nad rozsah vyplývající ze zákonů (ze zákona vyplývá i oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, veřejný zájem) je nezbytný souhlas osoby, o jejíž osobní údaje se jedná. Souhlas musí být poučený, informovaný a konkrétní, nejlépe v písemné podobě. Souhlas se získává pouze pro konkrétní údaje (určené např. druhově), na konkrétní dobu a pro konkrétní účel. Udělený souhlas může být v souladu s právními předpisy odvolán.

Platnost směrnice: od 14. 5. 2018

Vaše práva můžete vyžadovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno: Markéta Borovcová

Kontaktní e-mail: produkcni@julesajim.cz

Kontaktní adresa: Krkonošská 1534/6, 120 00 Praha 2