Specifická primární prevence

 

Počet programů v jedné objednávce 1-2 3-6 7-10 11 a více
SLEVA 10% 15% 20%
Cena/ 1 vh preventivního bloku 1150,- 1050,- 990,- 900,-

K programu na prevenci sexuálně-rizikového chování a syndromu CAN se účtuje hodinový příplatek 200,-

Látková prevence TaTrA D

Programy TaTrA D, tedy TAbák – TRáva – Alkohol – Drogy, vznikl ve spolupráci s Českou koalicí proti tabáku a Národní linkou pro odvykání 800 350 000. 

Programy se zaměřují na utváření takového životního postoje, do kterého užívání tří nejrozšířenějších návykových látek – tabáku, marihuany a alkoholu – a dalších drog nepatří. Účastníky provedou širokou paletou témat týkajících se problematiky návykových látek – zdraví, společnost, finance, vzhled, sexualita – a to vždy přiměřeně jejich kognitivní a vývojové zralosti. Umožní jim tak vytvořit si znalostní i dovednostní výbavu pro upevnění vlastního odmítavého postoje vůči návykovým látkám ve vztahu k sobě i okolí.

Každý program je dále rozdělen do několika variant podle věku cílové skupiny, vždy v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Pro dosažení maximálního efektu doporučujeme, aby třída absolvovala témata opakovaně v různých ročnících, neboť žáci pokaždé reflektují jinou pozici, ze které se k dané látce / látkám vztahují. Během povinné školní docházky by se s každým tématem měli setkat alespoň jednou.

Tabák

Preventivní cíle se liší dle věkové kategorie a potřeb účastníků. U nejmladších se jedná o zvládnutí prvních experimentů a vyhýbání se pasivnímu kouření, u starších o předcházení pravidelnému kouření a uhájení si pozice nekuřáka v kolektivu, u středoškolských studentů až o včasné zastavení nastupující závislosti, případně snižování zdravotních rizik (harm reduction) seznámením s méně rizikovými formami tabákových výrobků. Programy umožňují každému vytvořit si vlastní postoj k tabákovým výrobkům na základě informací, které nezastrašují ani nebagatelizují možná rizika.

Časová dotace jednotlivých programů – 2 vh.

Programy nejsou nástrojem pro řešení rizikového chování spojeného s užíváním tabákových výrobků a nelze je zařazovat ani jako opětovné nastavování zdravého vztahování se k návykovým látkám.

Webovou podporu projektu poskytují stránky www.nekuratka.cz a www.bezcigaret.cz.

Nekuřátka A (3.-5. tř. ZŠ)

Program se snaží oddálit nebo lépe odradit žáky od experimentování s tabákovými výrobky a poskytuje prostor pro utvoření si vlastního odmítavého postoje ke kouření. Žáci se seznámí se základními pojmy, s nejčastějšími riziky kouření tabákových výrobků (vč. elektronických cigaret a zahřívaného tabáku) a s možnostmi ochrany před nebezpečím pasivního kouření, procvičí vhodné způsoby odmítání nabídnuté cigarety a porozumí, jak se projevuje a rozvíjí závislost na tabáku. 

Nekuřátka B (3.-5. tř. ZŠ)

Program navazuje na znalosti žáků z programu Nekuřátka A, rozšiřuje povědomí o rizicích dalších forem tabákových výrobků (např. vodní dýmka) a posiluje žáky v odmítání nabízené cigarety, v ochraně před nebezpečím pasivního kouření a v nekuřáckém postoji jednotlivců i celého třídního kolektivu.

Típni to I. (6.-7. tř. ZŠ)

Program podporuje jednotlivce i celý třídní kolektiv v nekuřáckém postoji a snaží se u již experimentujících, příležitostných kuřáků předejít pravidelnému užívání tabáku. A to prostřednictvím zvědomení rizik prezentovaných primárně přes reálné příběhy kuřáků z Národní linky pro odvykání kouření, srovnávání rizik kouření cigaret a jiných tabákových výrobků (vč. elektronické cigarety, zahřívaného tabáku a vodní dýmky), označením závislosti jako omezení svobody, ukázáním souvislost mezi kouřením a financemi nebo vzhledem a vyvracením běžných mýtů souvisejících s kouřením.

Típni to II. (8.-9. tř. ZŠ)

Program se snaží motivovat žáky k neexperimentování s tabákovými výrobky, k zanechání kouření po experimentu, k odvykání kouření s možnostmi odborné pomoci nebo k možnostem snižování rizik u pravidelných kuřáků s vědomím, že přestat kouřit se vždy vyplatí. Program seznamuje žáky s méně známými riziky spojenými s kouřením (nových) tabákových výrobků a vysvětluje rozvoj závislosti (fyzické i psychosociální) u typického kuřáka a obtíže spojené s léčbou závislosti. Dále cílí na informovanost o látkách obsažených v tabákových výrobcích, souvislost mezi kouřením a financemi nebo vzhledem a ochranu před pasivním kouřením na nejvyšší dosažitelnou úroveň. Žáci si na modelových příkladech natrénují, jak poznat závislost na nikotinu, kterou je již potřeba léčit, a zformulují možnosti, jak podpořit kamaráda, který se rozhodl přestat s kouřením tabákových výrobků.

Típni to III. (SŠ)

Během programu diskutujeme se studenty nejčastější společenská témata související s tabákovými výrobky, podíváme se na bezprostřední rizika závislosti na tabáku a vyvracíme nejčastější mýty s užíváním tabáku. Dále posilujeme vědomí, že přestat kouřit se vždy vyplatí, motivujeme k odvykání kouření a informujeme o jeho možnostech vč. znalostí, pomocí čeho lze odvykat, jak tyto preparáty použít a kde je lze zakoupit. Žáci si na modelových příkladech natrénují, jak poznat závislost na nikotinu, kterou je již potřeba léčit, zhodnotí postavení kuřáků ve společnosti a vytvoří si vlastní postoj ke kouření tabákových výrobků.

 

Tráva (marihuana)

Experimentování, případně i užívání marihuany (hulení trávy, bonga, ale i pojídání „koláčků“) se nevyhne přibližně polovina žáků ZŠ, ještě více pak SŠ. Programy si proto kladou za cíl pomoci účastníkům ujasnit si rozdíl mezi technickým, léčebným a nelegálním užíváním konopných látek, vyvrátit převládající mýty týkající se hulení a v neposlední řadě identifikovat mnohdy podceňovaná rizika krátkodobého i dlouhodobého užívání konopných drog. Programy také reflektují legislativní rámec, možnosti detekce, sebediagnostiky a případné léčby.

Časová dotace jednotlivých programů  – 2 vh.

Programy nelze realizovat, pokud je u jednotlivců nebo více jedinců v daném třídním kolektivu rozvinuté pravidelné užívání marihuany, výskyt trestněprávních deliktů týkajících se nelegálních návykových látek (přechovávání, výroba, prodej, distribuce apod.) nebo výskyt vážných následků užívání návykových látek (rezidenční léčba, dohled kurátora, umístění do diagnostického ústavu apod.).

(Ne)zahulíme, uvidíme I. (6.-7. tř. ZŠ)

Program podporuje jednotlivce i celý třídní kolektiv k zaujetí vlastního odmítavého postoje k rizikovému užívání marihuany s jasným odlišením užívání léčebného konopí. Seznamujeme žáky se základními znalostmi o konopí a marihuaně, vyvracíme nejčastější mýty spojené s užíváním marihuany, rozlišujeme rizikové užívání marihuany od užívání léčebného konopí, informujeme o hlavních rizicích užívání marihuany (v souvislosti s vlivem na schopnost vzdělávat se a pracovat) vč. legislativního rámce souvisejícího s jejím užíváním, pěstováním a distribucí.

(Ne)zahulíme, uvidíme II. (8.-9. tř. ZŠ, SŠ)

Program má stejné záměry jako varianta I. pro nižší ročníky, dále dle zájmu studentů diskutujeme o dalších specifických tématech týkajících se marihuany a současně si klademe za cíl u již experimentujících, příležitostných uživatelů marihuany předejít pravidelnému užívání marihuany.

Alkohol

Programy jsou zaměřeny na posílení odmítavého postoje k předčasnému a nadměrnému užívání alkoholu na základě reflektování osobních zkušeností žáků s lidmi pod vlivem alkoholu a rovněž na základě vědeckých poznatků o účincích alkoholu na zdraví a psychosociální pohodu (domácí násilí, rozpady rodin, zadluženost, rozvoj dalších forem rizikového chování atp.). Žáci se seznámí se společenským kontextem konzumace alkoholu, nahlédnou důvody k pití alkoholu u dospělých osob a pomocí interaktivních technik objeví souvislosti rozvoje mnoha negativních následků nárazového i dlouhodobého pití. V průběhu si účastníci zvědomí rozdíl mezi umírněným a nadměrným pitím, že alkohol není lékem na tělesné nebo duševní problémy a rovněž si vyzkouší, jak pomoci sobě nebo kamarádovi, který je těžce opilý.

Časová dotace jednotlivých programů – 2 vh.

Programy nejsou nástrojem pro řešení rizikového chování spojeného s užíváním alkoholu a nelze je zařazovat ani jako opětovné nastavování zdravého vztahování se k alkoholu.

(Ne)pijeme s rozumem I. (6.-7. tř. ZŠ)

Program si klade za cíl umožnit žákům zaujmout vlastní postoj k alkoholu i ve vztahu k třídnímu kolektivu a oddálit potenciální touhu žáků experimentovat s alkoholem do co nejpozdějšího věku s důrazem na možná zdravotní a psychosociální rizika. Při programu diskutujeme se žáky důvody dospělých pro pití alkoholu, vyvracíme nejčastější mýty spojené s užíváním alkoholu u dospělých a seznamujeme žáky s méně známými riziky užívání alkoholu.

(Ne)pijeme s rozumem II. (8.-9. tř. ZŠ, SŠ)

Program si klade za cíl oddálit konzumaci alkoholu žáků do dospělosti. Spolu se žáky uvedeme možná rizika vyplývajících z pravidelné konzumace alkoholu, nárazového excesivního pití a specifik škodlivosti alkoholu u dětí a dospívajících a pojmenujeme možná rizika při kombinaci užívání alkoholu s léky, energetickými nápoji či jinými látkami. Zdůvodníme možnost umírněného pití alkoholu v dospělosti a zaměříme se na pití s nízkým rizikem (co ovlivňuje míru opilosti, jak předcházet kocovině a jak zmírnit její projevy). Dále se žáci se naučí rozeznat možná rizika nadměrného užívání alkoholu a procvičí si první pomoc (vč. hovoru na linku záchranné zdravotní služby) při otravě alkoholem, těžké opilosti nebo stavu bezvědomí.

Drogy

Po drogovém boomu 90. let již nelegální drogy nejsou pro děti a dospívající tak lákavým zakázaným ovocem, přesto se v posledních letech rozmáhá oblast pololegálních tanečních syntetických drog objednávaných přes internet – těm, a i stálicím české drogové scény, se v programech věnujeme.

Časová dotace jednotlivých programů – 2 vh.

Program nelze realizovat, pokud je u jednotlivců nebo více jedinců v daném třídním kolektivu rozvinuté pravidelné užívání nelegálních návykových látek, výskyt trestněprávních deliktů týkajících se nelegálních návykových látek (přechovávání, výroba, prodej, distribuce apod.) nebo výskyt vážných následků užívání návykových látek (rezidenční léčba, dohled kurátora, umístění do diagnostického ústavu apod.)

(Ne)beru (8.-9. tř. ZŠ, SŠ)

Program si klade za cíl posílit odmítající postoj jednotlivců i celého třídního kolektivu k užívání nelegálních návykových látek. Spolu se žáky popíšeme zdravotní i psychosociální rizika krátkodobého i dlouhodobého užívání nelegálních návykových látek, nalezneme vlastní zdroje štěstí a možnosti dosahování příjemných pocitů jinými, bezpečnými způsoby a pojmenujeme benefity plynoucí ze zdravého životního stylu v kontrastu s pomíjivými účinky nelegálních psychoaktivních drog. A nakonec seznámíme žáky s možnostmi vyhledání vhodné pomoci pro závislé osoby.

Kyberprostor

Mobilní zařízení a sociální sítě dnes tvoří základní výbavu takřka všech žáků a studentů, dnešní děti se rodí do kybersvěta a moderní technologie jsou neodmyslitelnou součástí jejich bytí. Již od útlého věku děti tráví čím dál tím více času na internetu, přístup na něj je neustále snazší. Následující programy pokrývají základní znalosti a dovednosti podporující bezpečné fungování s moderními technologiemi a pohyb na internetu.

Digitální wellbeing I a Digitální wellbeing II

Digitální wellbeing I (netolismus a herní porucha) (4.-7. tř. ZŠ) – časová dotace 3h

Digitální wellbeing II (netolismus a herní porucha) (8.-9. tř. ZŠ, SŠ) – časová dotace 2h

Program si klade za cíl snižovat riziko vzniku závislosti na technologiích a podnítit žáky, aby si sami určili a následně dodržovali hranici času stráveného na svých zařízeních. Spolu se žáky se zamyslíme nad psychickými, sociálními, fyzickými a zdravotními riziky častého používání technologií a netolismu (závislostního chování na internetu), zhodnotíme přínosy umírněného používání technologií, diskutujeme problematické situace využívání technologií ve společnosti a pojmenujeme příčiny vzniku závislosti na technologiích, její příznaky a možnosti její léčby. Vedeme žáky k nižšímu užívání technologií prostřednictvím hledání konkrétních nástrojů, které mohou podpořit snahy o regulování času stráveného na telefonu, tabletu, počítači nebo herních konzolích, a alternativních možností trávení volného času. Žáci mají v průběhu programu možnost ujasnit si vlastní vztah k technologiím a k závislostnímu chování v kybersvětě. Vyznění a hloubku probíraných témat přizpůsobujeme konkrétnímu ročníku a dané skupině, ve které program realizujeme – poskytujeme je od 4. třídy ZŠ po SŠ. 

Program není nástrojem pro řešení rizikového chování spojeného s netolismem a nelze jej

zařazovat ani jako opětovné nastavování zdravého vztahování se k technologiím.

(Ne)bezpečí na síti I a (Ne)bezpečí na síti II

(Ne)bezpečí na síti I (3.-7. tř. ZŠ)  – časová dotace 3h

(Ne)bezpečí na síti II (8.-9. tř. ZŠ, SŠ) – časová dotace 2h

Mobilní zařízení a sociální sítě dnes tvoří základní výbavu takřka všech žáků a studentů, dnešní děti se rodí do kybersvěta a moderní technologie jsou neodmyslitelnou součástí jejich bytí. Již od útlého věku děti tráví čím dál tím více času na internetu, přístup na něj je neustále snazší. Následující programy pokrývají základní znalosti a dovednosti podporující bezpečné fungování s moderními technologiemi a pohyb na internetu.

(Ne)bezpečí na síti

Program si klade za cíl posílit žáky v zajišťování vlastního bezpečí při pohybu v kyberprostoru prostřednictvím seznámení se zásadami bezpečného užívání informačních technologií a internetu a posilovat jejich kompetence pro řešení nepříjemných online situací, když už se do nich žák dostane. Program se zaměřuje na různé možnosti využití internetu a související výhody a nevýhody. Poukazuje na rozpoznání častých rizik spojených s používáním internetu, na nepříjemné situace, do kterých se žák může na internetu dostat (např. sexting, kybergrooming, vydírání), a také na způsoby, jak jim předcházet, bránit se a jak je řešit. Žáci dostanou možnost vydefinovat vnímání vlastní identity na internetu a také sdílet své postoje k informačním tokům na internetu, komentářům, příspěvkům, zveřejňování vlastních fotografií či videí a fotografií či videí s jinými lidmi, seznamování přes internet, zločinům z nenávisti, stahování souborů, sdílení obsahu atp.

Vyznění a hloubku probíraných témat uzpůsobujeme konkrétnímu ročníku a dané skupině, ve které program realizujeme – poskytujeme je od 3. třídy ZŠ po SŠ.

Šikana

Mobilní zařízení a sociální sítě dnes tvoří základní výbavu takřka všech žáků a studentů, dnešní děti se rodí do kybersvěta a moderní technologie jsou neodmyslitelnou součástí jejich bytí. Již od útlého věku děti tráví čím dál tím více času na internetu, přístup na něj je neustále snazší. Následující programy pokrývají základní znalosti a dovednosti podporující bezpečné fungování s moderními technologiemi a pohyb na internetu.

Šikana a kyberšikana (4.-9. tř. ZŠ, SŠ)

Program si klade za cíl posilovat takové chování a postoje žáků a celého třídního kolektivu, které povede ke snížení rizik vzniku a rozvoje ostrakismu a šikany ve skupině. Program žáky neseznamuje s teoretickými znalostmi o šikaně, ale klade důraz na porozumění jejímu mechanismu, vcítění se do kůže jednotlivých aktérů (vč. svědků) a zvědomení možných psychosociálních následků šikany. Program předává žákům hodnotový rámec posilující zdravé vztahy ve skupině a zodpovědnost všech členů za atmosféru v celém kolektivu. Staví na premise, že nikdo nemá právo ubližovat druhým, i když mu na druhém cokoli vadí, a že jakékoli ubližování druhému je nepřijatelné, ať už se jedná či nejedná o šikanu. Podporuje žáky v odvaze ozvat se, když je jim nepříjemné, co se děje jim samotným nebo ostatním žákům, vede je k formulování těchto pocitů tak, aby fungovaly jako důležitý a účinný nástroj proti nežádoucímu chování okolí. Seznámí žáky s vhodnými a efektivními postupy, které mohou použít v roli oběti i svědka v případě, že žáci nebo učitelé v nepříjemných činnostech i přes upozornění pokračují v offline i online prostředí, a rozlišuje v tomto kontextu rozdíl mezi oznamováním a žalováním. Posiluje také všímavost a citlivost žáků vůči pocitům druhých. Popíše specifika kyberšikany a důležitost sběru důkazů. Žáci pojmenují takové druhy zábavy s vrstevníky, které nejsou druhým nepříjemné a nikomu neubližují. 

Časová dotace – 3 vh.

Po celou dobu tohoto programu vyžadujeme přítomnost třídního učitele. Program nelze realizovat ve skupině, kde v nedávné minulosti proběhla šikana nebo právě nyní probíhá, a není ani nástrojem pro její identifikaci, řešení nebo uzdravování nemocných norem kolektivu. Pokud byste chtěli pomoct s takovou situací ve skupině, obraťte se na odborného konzultanta.

Ostatní oblasti

Mobilní zařízení a sociální sítě dnes tvoří základní výbavu takřka všech žáků a studentů, dnešní děti se rodí do kybersvěta a moderní technologie jsou neodmyslitelnou součástí jejich bytí. Již od útlého věku děti tráví čím dál tím více času na internetu, přístup na něj je neustále snazší. Následující programy pokrývají základní znalosti a dovednosti podporující bezpečné fungování s moderními technologiemi a pohyb na internetu.

Vztahy, partnerství a sexualita (7.-9. tř. ZŠ, SŠ)

Záměrem programu je ukotvit oblast sexuality do kontextu partnerských vztahů a prevence sexuálně rizikového chování. Program umožní žákům zmapovat svoje představy o vztazích a sexualitě, získat v bezpečném prostředí odborně ověřené odpovědi na své otázky a kultivovat své pojetí intimity. Program staví na předpokladu, že jediný vztah a pohlavní styk, který je v pořádku, je konsensuální, a současně, že každý konsensuální vztah a pohlavní styk je v pořádku v rámci legislativy. Společně se žáky pojmenujeme, co vše lze udělat pro zajištění konsenzu ve vztazích a sexu, a zároveň se ukotvíme v zákonných podmínkách pro pohlavní styk. Podíváme se na různé druhy pohlavního styku, jejich případná rizika (nechtěné těhotenství, sexuální zneužívání, přenos pohlavních onemocnění apod.) a jak provozovat bezpečný pohlavní styk. Obeznámením se s různými typy menstruačních pomůcek a kondomem pomůžeme detabuizaci těchto předmětů a samotné menstruace. Současně se žáci seznámí s vhodnou péčí o zdraví pohlavních orgánů. Kriticky zhodnotíme užívání pornografie jako zdroj informací dospívajících o pohlavním styku, sexualitě a vztazích a pojmenujeme jeho rizika. Dotkneme se tématu domácího násilí, mechanismů jeho postupného rozvoje a jak (se) mu bránit, vč. kontaktů na krizové, poradenské a další služby.

Jedním z cílů našeho programu Vztahy, partnerství a sexualita, je destigmatizace těchto témat. Chceme podpořit děti a dospívající, aby se nebáli či nestyděli mluvit o těle, vztazích, dotecích či sexu, a to nehledě na gender lidí, se kterými tato témata potřebují probírat. Témata, která byla v sexuální výchově tradičně dělená na dívčí (např. menstruace, antikoncepce) a chlapecké (např. problémy s erekcí) dnes probíráme společně. Neshledáváme tak už větší přínos lektorování ve dvojici lektor + lektorka. Toto rozdělení lektorujících zároveň pozbývá smyslu ve třídách, ve kterých se nacházejí transgender či nebinární děti či dospívající, kteří by se beztak neměli ke komu vztahovat. A to jsou, podle současných sociologických výzkumů, statisticky všechny třídy, jen ne u všech je o tom škola informovaná. Upustili jsme proto od lektorování tohoto programu ve dvojici a nadále ho povede pouze jedna lektorující osoba.

Časová dotace programu:
7.-9. tř. ZŠ, SŠ – 4 vh

Program doporučujeme zařazovat bezprostředně po probrání látky v oblasti lidského těla. Program nelze realizovat ve skupině, kde je škole známo, že probíhá nebo v nedávné minulosti proběhl sexuální útok nebo jiné násilí na podkladě sexuality vůči některému ze žáků. Pro konzultaci postupu v těchto situacích doporučujeme kontaktovat odborníky z Dětského krizového centra. Pokud byste chtěli pomoct s takovou situací ve skupině, obraťte se na odborného konzultanta.

Duha - prevence homofobie a homofobní šikany (7.-9. tř. ZŠ, SŠ)

Podle zahraničních statistik je oblast nalézání vlastní sexuální identity a orientace nejčastější příčinou sebevražd dospívajících. Zároveň je často oblast odlišné sexuální orientace, identity, genderu, příčinou homofobní a transfobní šikany. Program na tuto situaci reaguje a nabízí prostor otevřít téma jinakosti jako stavu, který je v pořádku. Staví na předpokladu, že jediný pohlavní styk, který je v pořádku, je konsensuální, a tedy, že každý konsensuální pohlavní styk je v pořádku nepřekračuje-li rámec legislativy.

Podrobněji seznamuje žáky s tematikou LGBT+ a napomáhá zcitlivět žáky v této oblasti. Umožňuje žákům uvědomit si, jaké chování může být pro LGBT+ lidi zesměšňující a zraňující, a nabízí mechanismy, kterými mohou podpořit respektující prostředí ve svém okolí. Dále předestírá možnosti řešení případných potíží způsobené menšinovou orientací, vč. kontaktů na poradenské a další služby. Žáci*žákyně budou mít během programu příležitost vytvořit si vlastní postoj k tematice LGBT+, případně získají impuls k případné úpravě negativního stanoviska.

Časová dotace programu – 2 vh.

Program nelze využít jako prostor ke coming outu někoho ze žáků nebo vyučujících. Dále nelze realizovat ve skupině, kde v nedávné minulosti proběhla šikana nebo právě nyní probíhá, a není ani nástrojem pro její identifikaci, řešení nebo uzdravování nemocných norem kolektivu. Také nelze realizovat ve třídách, kde probíhá jakékoli agresivní chování vůči druhým na základě jinakosti nebo homofobie. Pokud byste chtěli pomoct s takovou situací ve skupině, obraťte se na odborného konzultanta.

Každý jsme jiný a je to OK - přijímání individuální odlišnosti (1.-9. tř. ZŠ, SŠ)

Program si klade za cíl snížit riziko vzniku a rozvoje nesnášenlivosti vůči druhým lidem nebo celým skupinám lidí a posílit imunitu žáků vůči předsudkům, se kterými se v rámci společnosti setkávají nebo budou setkávat. Vychází z předpokladu, že to, že jsme každý jiný, je v pořádku, pokud odlišné chování nikomu neubližuje. Společně se žáky zarámujeme, že i s lidmi se zjevnými odlišnostmi mohou mít něco společného, a nalezneme různé strategie a témata, jak s kýmkoli druhým komunikovat. Normalizujeme emoce spojené s reakcí na odlišnosti a současně zvyšujeme empatii vůči druhým a jejich odlišným (a mnohdy náročným) životním situacím. Podporujeme žáky v obranných  strategiích pro případ, že se jim nebo někomu druhému děje bezpráví na podkladě jinakosti.

Časová dotace programu – 2 vh..

Program nelze realizovat ve skupině, kde v nedávné minulosti proběhla šikana nebo právě nyní probíhá, a není ani nástrojem pro její identifikaci, řešení nebo uzdravování nemocných norem kolektivu. Dále program nelze realizovat ve třídách, kde probíhá jakékoli agresivní chování vůči druhým na základě jinakosti. Pokud byste chtěli pomoct s takovou situací ve skupině, obraťte se na odborného konzultanta.

Předsudky, xenofobie a radikalismus (7.-9. tř. ZŠ, SŠ)

Historická zkušenost i současná společnost ukazuje, jak málo stačí k omezení lidských práv a svobod druhého člověka, především pak, pokud tyto myšlenky legalizují média, političtí představitelé státu a jiné veřejně uznávané autority, nebo jsou dokonce v daném státu legální. Program si klade za cíl snížit riziko vzniku a rozvoje nesnášenlivosti vůči nějaké skupině lidí na základě sociálního konstruktu, xenofobie a radikalismu, a podpořit odmítavý postoj k těmto jevům ve společnosti. Žáci porozumí základním mechanismům prohlubování těchto jevů, jaký vliv mají stereotypy, předsudky a nálepkování, čemu přispívají sociální bubliny a komnaty ozvěn, jakou roli hrají demagogické a populistické praktiky a jak mohou sami žáci přispívat rozvoji xenofobie v offline i online světě. Pomůžeme žákům uvědomit si vlastní odpovědnost (z pohledu etiky i práva) a zaměříme se na adekvátní obranné strategie odpovídající různým situacím, ve kterých se mohou vyskytnout.

Časová dotace programu – 4 vh.

Program nelze realizovat ve skupině, kde v nedávné minulosti proběhla šikana nebo právě nyní probíhá, a není ani nástrojem pro její identifikaci, řešení nebo uzdravování nemocných norem kolektivu. Dále program nelze realizovat ve třídách, kde probíhá jakékoli agresivní chování vůči druhým na základě jinakosti, kde jsou obvyklé rasistické projevy nebo kde je důvodné podezření, že některý z jednotlivců inklinuje k radikálnímu nebo extremistickému chování. Pokud byste chtěli pomoct s takovou situací ve skupině, obraťte se na odborného konzultanta.

Nenechám si ubližovat (prevence syndromu CAN) (MŠ, 1.-5. tř. ZŠ)

Program Nenechám si ubližovat zaměřený na prevenci syndromu CAN vznikl ve spolupráci s Dětským krizovým centrem (ditekrize.cz, problem@ditekrize.cz, linka důvěry 241 484 149, 777 715 215). 

Syndrom CAN (týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) patří k velkým společenským tabu, i když je jím dle některých výzkumů zasaženo až 20 % dětí. Nejvhodnějším obdobím pro jeho nasazení je období kolem přechodu mezi MŠ a ZŠ. Program se zaměřuje na posílení schopnosti žáků uvědomit si hranice, jaké chování si k nim mohou starší lidé dovolit a jaké už ne. V návaznosti na to si klade za cíl podpořit je v uplatnění obranných strategií vůči agresorům a posílit jejich pozitivní sebepojetí a sebehodnotu. Program zároveň není nástrojem pro identifikaci nebo řešení podezření na syndrom CAN.

Časová dotace programu – 2 vh.

Program není nástrojem pro identifikaci nebo řešení podezření na týrané, zneužívané nebo zanedbávané dítě a nelze jej zařazovat ani jako terapeutický nástroj po prodělání takové zkušenosti někoho ze žáků. Program tak nelze realizovat, pokud je u jednotlivců důvodné podezření, že je někdo týrá, zneužívá, zanedbává nebo jim jinak ubližuje, nebo je důvodné podezření, že mají tuto zkušenost. Pro konzultaci postupu v těchto situacích doporučujeme kontaktovat odborníky z Dětského krizového centra.

Nutrice (prevence poruch příjmu potravy) (6.-9. tř. ZŠ, SŠ)

Poruchy příjmu potravy jsou často sužovány na mentální anorexii a bulimii, kromě nich se věnujeme také prevenci nadváhy a obezity, kterou trpí ca 25 % dětí, a dotýkáme se i méně početných poruch, jako je např. orthorexie. Zaměřujeme se především na zdravé stravování a zdravý vztah ke svému tělu a motivuje žáky ke změně a jejímu udržení. Společně se žáky normalizujeme jídlo jako zdroj příjemných pocitů, energie a živin nutných pro zdravý kvalitní život. Uvádíme souvislost absence energie a vybraných nutrientů s vybranými poruchami příjmu potravy nebo problematizujeme zajídání z nudy a pro zahnání nepříjemných emocí jako nezdravé, podobně jako že “neexistuje nezdravé jídlo, jen nezdravé množství”. Chceme v žácích podpořit představu o adekvátní velikosti porcí jídel a jejich skladbě a porovnat ji s tím, co nám média a sociální sítě předkládají jako reálné a zdravé. Podíváme se na pestrost fyziologické škály normální a zdravé tělesné konstituce, normalizujeme proměnu těla ženy a muže a jejich odlišnosti i u jednotlivců v průběhu života, opět ji porovnáme s obrazem představovaným médii a sociálními sítěmi a ohlédneme se za různými představami o ideálu krásy napříč historií a kulturami. 

Program pomáhá žákům zvědomit, že každý může dělat pohybovou aktivitu a může ho to těšit, i když se v typech aktivit a výkonnosti mohou jednotlivci značně lišit, a motivuje žáky ve vyzkoušení takové aktivity, která je bude bavit s ohledem na zdravý a spokojený život. Klademe si rovněž za cíl snížit výskyt narážek na tělesný vzhled a stravovací návyky ostatních lidí a posílit v žácích schopnost reagovat v situacích, kdy je někdo v této oblasti napadá. Žáci se rovněž seznámí s možnostmi odborné pomoci při poruchách příjmu potravy. Žáci by po programu měli odcházet s vědomím, že tělesný vzhled je jen jedna z jejich kvalit a měli by znát způsoby, jak snížit svůj stres a nejrůznější negativní emoce jinak než absencí nebo naopak přejídání jídlem.

Časová dotace programu – 3 vh.

Program není nástrojem pro řešení rizikového chování spojeného s poruchami příjmu potravy (vč. obezity) a nelze jej zařazovat ani jako opětovné nastavování zdravého vztahování se k jídlu a ke svému tělu. Programy tak nelze realizovat, pokud je u jednotlivců důvodné podezření na některou formu poruch příjmu potravy nebo výskyt vážných následků po jejich prodělání, nebo kde probíhá jakékoli agresivní chování vůči druhým na základě jinakosti ve stravování či fyzickém vzhledu. Pokud byste chtěli pomoct s takovou situací ve skupině, obraťte se na odborného konzultanta.

Nespecifická primární prevence

 

Počet programů v jedné objednávce 1-2 3-6 7-10 11 a více
SLEVA 10% 15% 20%
Cena/ 1h preventivního bloku 1150,- 1050,- 990,- 900,-
Program osobnostně sociální výchovy

Osobnostně sociální výchova (OSV) je jedním z povinných průřezových témat, při kterém se žáci rozvíjejí v dovednostech potřebných pro život. Pomáhá žákům růst ve zdravé, vyrovnané a zodpovědné osobnosti, čímž snižuje pravděpodobnost vzniku a rozvoje rizikového chování. OSV pojímá mnoho témat, které jsme pro potřeby programů všeobecné primární prevence rozdělili dvou základních kategorií a sedmi oblastí: 

 1. SOCIÁLNÍ ROZVOJ: 1. seznamování mezi spolužáky, 2. koheze třídy, 3. spolupráce mezi spolužáky, 4. komunikace; 
 2. OSOBNOSTNÍ ROZVOJ: 5. rozvoj emoční inteligence, 6. psychohygiena a 7. identita a hodnoty. Každá z těchto oblastí má různé úrovně náročnosti pro různé třídní kolektivy, vhodná úroveň je konzultována s třídním učitelem a upravována podle aktuální situace na programu.

Programy nelze realizovat ve skupině, kde v nedávné minulosti proběhla šikana nebo právě nyní probíhá, a není ani nástrojem pro její identifikaci, řešení nebo uzdravování nemocných norem kolektivu. Dále programy nelze realizovat ve třídách, kde probíhá jakékoli agresivní chování vůči druhým. Pokud byste chtěli pomoct s takovou situací ve skupině, obraťte se na odborného konzultanta.

Sociální rozvoj

Stmelovací den (2.-9. tř. ZŠ, 2.-4. ročník SŠ)

Stmelovací den realizujeme s kolektivy a jejich třídními učiteli, které jsou již nějaký čas spolu a mají funkční vztahy a přejí si podpořit další pozitivní rozvoj skupiny a posílit jednotlivé složky spolupráce a komunikace. Dále je vhodné program realizovat v již existujících kolektivech, které se delší dobu neviděly a cílem je po takové pauze podpořit jejich soudržnost. Program zařazujeme např. po letních prázdninách, po návratu do školy z distanční výuky apod. 

Předpokládáme rozsah 6-10 vyučovacích hodin dle individuální dohody se školou.

Poznávám své spolužáky (1.-9. tř. ZŠ, SŠ)

(jména, zájmy, představování, co máme společné a v čem jsme jedineční, bariéry v seznamování, hlubší poznávání – postoje a hodnoty)

Hlavním cílem programu Poznávám své spolužáky je podpora bezpečné a zdravé atmosféry ve třídě umožňující důvěru mezi žáky a zejména vytvoření takového prostředí, které umožní další poznávání se a sdílení mezi žáky i po skončení programu. Prozkoumáme různé bariéry v seznamování a navazování kontaktu a identifikujeme možné postupy, které mohou tyto bariéry umenšovat. Žáci zjistí nejrůznější informace o spolužácích, co s nimi mají společného, v čem jsou unikátní, a naučí se hledat možné cesty k těm spolužákům, se kterými se dosud neměli příležitost více poznat nebo se o ně nezajímali. 

Časová dotace:

1.- 4. třída – 2 vh

5. tř – SŠ – 3 vh

Budujeme naši třídu (1.-9. tř. ZŠ, SŠ)

(základní pravidla třídy pro zajištění bezpečí, skupiny kamarádů a třída jako celek, pozice ve třídě, pravidla třídy přijatelná pro všechny, identita třídy a mezitřídní rivalita)

Hlavním cílem programu Budujeme naši třídu je posilování třídní identity a bezpečného a zdravého klimatu třídy, a to podporou koheze třídního kolektivu a pozitivního vztahování se mezi jednotlivými spolužáky i ke třídě jako celku. Pomůžeme žákům probudit zájem prozkoumávat společná témata a hodnoty, na nichž mohou postavit vztah ke své třídě. Načež si žáci vytvoří pravidla pro zdravé fungování třídního kolektivu a naleznou takové postupy, kterými mohou po programu sledovat jejich naplňování a aktuálnost, příp. je upravovat dle stávajících potřeb. Zreflektujeme fungování zdravých skupinek uvnitř třídního kolektivu a důležitost jejich vzájemné prostupnosti a spolupráce.

Časová dotace:

1.- 4. třída – 2 vh

5. tř – SŠ – 3 vh

Učíme se spolupracovat (1.-9. tř. ZŠ, SŠ)

(pomoc druhému, týmová spolupráce, týmové role a moje zodpovědnost, řešení nejednoznačných / mnohoznačných / problémových situací, projekt třídy, aktivní občanství)

Hlavním cílem programu Učíme se spolupracovat je posílit žáky ve vzájemné pomoci, podpoře a spolupráci na společných zájmech. Pojmenujeme, že je důležité si umět o pomoc říct i ji druhému nabídnout, a současně normalizujeme, že pro někoho je obtížné si o pomoc říkat, ale to neznamená, že ji nepotřebuje. Zreflektujeme základní procesy podporující spolupráci, podíváme se na možné scénáře, proč někdo v určitých situacích nespolupracuje, a zaměříme se na možnosti skupinového učení se z chyb, které vnímáme jako příležitost k rozvoji. Prozkoumáme různé týmové role a jejich přínos pro vzájemnou spolupráci. A v nejpokročilejším programu pomůžeme žákům vytvořit dlouhodobý projekt, na kterém budou nadále pracovat samostatně, příp. s podporou školy.

Časová dotace:

1.- 4. třída – 2 vh

5. tř – SŠ – 3 vh

Umíme se domluvit (1.-9. tř. ZŠ, SŠ)

(komunikační šumy, poskytování a přijímání zpětné vazby, umění diskuse a naslouchání, efektivní zvládání konfliktů, komunikační fauly, manipulace a asertivita, vyjednávání)

Hlavním cílem programu Umíme se domluvit je uvědomění si role komunikace v každodenním životě a osvojování si respektující a nenásilné komunikace. Společně zarámujeme základní procesy v komunikaci, jaké komunikační šumy a chyby nám ji znesnadňují, jak předcházet konfliktům a jak je řešit, jak komunikujeme offline i online a jaká jsou specifika online komunikace. Zaměříme se na umění věcné diskuze a argumentace s důrazem na respekt k názorové jinakosti.

Časová dotace:

1.- 4. třída – 2 vh

5. tř – SŠ – 3 vh

Osobnostní rozvoj

Rozvoj emoční inteligence (1.-9. tř. ZŠ, SŠ)

(poznávám a přijímám svoje emoce a emoce druhých, umím své emoce projevovat, zvládám reagovat na svoje emoce a emoce druhých, empatie a řízení vztahů)

Emoční inteligence je jedním z klíčových faktorů ovlivňující výkon, úspěch a spokojenost nejen ve školním životě. Pro žáky může být obtížné ohledávat a popisovat své emoce a potřeby, proto s nimi tyto dovednosti trénujeme. Hlavním cílem programu Rozvoj emoční inteligence je registrování, rozpoznávání, pojmenovávání, vhodné zpracovávání a prožívání emocí, posílení ve všímavosti k emocím svých i druhých a podpora empatických reakcí na okolí. Normalizujeme odlišné emoční prožívání jako stav, který je v pořádku, a celkově legitimizujeme právo na vlastní prožívání situace. Programem posílíme žáky v pozitivním přístupu k emocím, čímž podpoříme prevenci duševních a civilizačních onemocnění. 

Časová dotace:

1.- 4. třída – 2 vh

5. tř – SŠ – 3 vh

Program je základem pro rozvoj všech měkkých kompetencí a doporučujeme jej zařazovat spolu s dalšími programy OSV.

Wellbeing – duševní pohoda (7.-9. tř. ZŠ, SŠ)

(seberegulace, stressmanagement, relaxace a další copingové strategie, time-management, práce s chybou v životě)

Hlavním cílem programu Psychohygiena je posílit žáky, aby se dokázali včas zorientovat ve stresových situacích a uměli na ně reagovat vhodnými způsoby. Prozkoumáme mechanismy stresu, jeho možné dopady na naše tělo a zdraví, jak mu lze předcházet a jak se s ním lépe vypořádat vhodnými copingovými strategiemi. Denormalizujeme chronický stres jako součást každodenního života a zaměříme se na práci s vlastním časem, dílčími úkoly a energií. Se staršími žáky pak pracujeme s hodnotami a prioritizací úkolů coby základními stavebními kameny time-managementu. 

Časová dotace programu:
7.- 9. tř. ZŠ – 3 vh
SŠ – 4 vh

Program doporučujeme zejména u žáků, kteří přechází na nový stupeň vzdělávacího systému nebo se musí vypořádat s přibývajícím množstvím učiva.

Wellbeing – zvládám svoje trápení (7.-9. tř. ZŠ, SŠ)

Sebepoškozování patří k jedné z maladaptivních strategií zvládání problémů. Často se k němu uchylují děti, které jsou vystaveny silné stresové zátěži, vysokým až nereálným očekáváním, či děti se sklonem k perfekcionismu. Program se proto zaměřuje na posílení schopnosti žáků klást si splnitelné cíle, umět se za jejich dosažení ocenit, případně zvládnout neúspěch či stresovou zátěž. Rovněž seznamuje žáky s riziky, ke kterým může sebepoškozování vést, a nabízí jim síť pomoci, kam se mohou v případě zažívání nepříjemných emocí obrátit, aniž by si museli ubližovat. Program Zvládám svoje trápení doporučujeme zařazovat společně s programy osobnostního rozvoje: Rozvoj emoční inteligence, Psychohygiena a Moje identita a hodnoty. 

Časová dotace programu:
7.- 9. třída – 3 vh
SŠ – 4 vh

Program není nástrojem pro identifikaci nebo řešení sebepoškozování u jednotlivců a nelze jej zařazovat ani jako terapeutický nástroj po prodělání takové zkušenosti někoho ze žáků. Programy tak nelze realizovat, pokud je u jednotlivců důvodné podezření, že se sebepoškozují, mají tuto zkušenost nebo při výskytu následků související s jakoukoli formou sebepoškozování (vč. sebekyberšikany). Pro konzultaci postupu v těchto situacích doporučujeme kontaktovat odborníky z Dětského krizového centra.

Moje identita a hodnoty (7.-9. tř. ZŠ, SŠ)

(já a ti druzí, podobnost a odlišnost, sebepojetí a referenční skupiny, kdo jsem a kým chci být, online a offline sociální identita, sociální role a sociální status, autenticita a póza, můj hodnotový systém, kultura a subkultury)

Kdo jsem? Kým chci být? Jak mě vnímají druzí? Co je pro mě důležité? Které hodnoty jsou pro mě nezbytné? Otázky, které proběhnou v mnoha hlavách – a ne jednou, ale opakovaně. Programem Moje identita a hodnoty směřujeme k hledání životního smyslu, vytváření funkčních vztahů a pocitu osobního úspěchu, a to skrze individuální reflexi vlastních hodnot a způsobu, kterým žijeme své životy. Pomůžeme žákům formulovat své silné stránky a najít cesty, které nám je umožní rozvíjet. Podíváme se na chybu coby příležitost k rozvoji. Zaměříme se na odpovědnost každého žáka za vlastní život a péči sám o sebe. Program v kombinaci s ostatními programy OSV uschopňuje žáky být v hlubším kontaktu sám se sebou, což je jeden ze základních kamenů well-beingu. 

Časová dotace programu – 3 vh.

Program doporučujeme zejména pro žáky na konci základního vzdělávání a na SŠ, jelikož mají větší možnost vzít rozhodování v určitých situacích do vlastních rukou.

Adaptační a stmelovací programy

ADAPTAČNÍ KURZY

realizujeme pro nově vzniklé kolektivy, např. první ročníky gymnázií a středních škol nebo spojené třídy (typicky 6. třídy ZŠ), případně při změně několika žáků nebo třídního učitele. Klademe důraz na vytvoření kolektivu s dobrými vztahy, poznání spolužáků a třídního učitele, podporu rozvoje pozitivních norem kolektivu a zdravý vývoj skupinové dynamiky, posílení bezpečné, otevřené a podpůrné atmosféry ve skupině, rozvoj spolupráce a efektivní komunikace a nastavení vztahu žáků s třídním učitelem, který je po celou dobu programu přítomný a z našeho úhlu pohledu je nezbytným článkem školní třídy.

STMELOVACÍ KURZY

realizujeme s kolektivy a jejich třídními učiteli, které jsou již nějaký čas spolu a mají funkční vztahy, současně nechtějí běžný formát školy v přírodě, ale přejí si podpořit další pozitivní rozvoj skupiny a posílit jednotlivé složky spolupráce a komunikace.

PRODUKCE

Obecně preferujeme zařizování dopravy, ubytování a stravy školou. V případě zajišťování této produkce námi účtujeme produkční poplatek: 3000 Kč pro jednu až dvě třídy, 4500 Kč pro tři a více tříd.

FORMY SPOLUPRÁCE

Program kurzu realizujeme podle níže zvoleného formátu spolupráce. Můžete si vybrat od kompletního garantování programu našimi lektory (klasický), přes tandem lektor a třídní učitel (asistovaný) po pouhou podporu, provázení a konzultaci účitelům lektorem-mentorem (mentorovaný).

Klasický formát

Kompletní program připravují a realizují 1-2 lektoři, kteří se předem setkají s třídním učitelem a domluví se na očekávání od kurzu a míře zapojení třídního učitele do programu.

Tento formát předpokládá od učitele přítomnost po celou dobu programu, nízkou nebo dobrovolnou míru angažovanosti na tvorbě a realizaci programu,  poskytování průběžné a závěrečné zpětné vazby lektorům, diskutování pozorovaných situací ve skupině s lektory a zajištění žáků mimo program. Lektoři během kurzu a v závěrečné zprávě doporučí třídnímu učiteli další možnosti práce s třídním kolektivem a klimatem skupiny.

Cena: 1.250 Kč za hodinu programu

Časová dotace – 16 – 40 vh

Asistovaný

Intenzivní kurz vedení adaptačního programu (DVPP)

Program připravují, realizují a evaluují lektor s třídním učitelem. Lektor je garantem programové části a současně poskytuje třídnímu učiteli odborné provázení tvorbou i realizací kurzu, metodami práce se třídní skupinou a různými pedagogickými přístupy, zejm. zážitkovou pedagogikou, což vede k rozvoji třídního učitele v kompetencích pro práci s klimatem třídy. 

Tento formát předpokládá od učitele nejen přítomnost po celou dobu programu a zajištění žáků mimo program (pokud škola nezařídí jinak), ale především aktivní zapojení do příprav, realizace a evaluace programu ve spolupráci s lektorem, diskutování pozorovaných situací ve skupině, motivaci učit se nové věci, příp. nastavování vlastních vzdělávacích cílů během realizace kurzu. 

Lektor se spolu s třídním učitelem zamyslí nad dalšími možnostmi práce s třídním kolektivem a klimatem skupiny, ty uvede do závěrečné zprávy.

Za aktivní zapojení se do asistovaného kurzu získá učitel certifikát akreditovaného DVPP Intenzivní kurz vedení adaptačního programu.

Cena: 1.250 Kč za hodinu programu

Časová dotace – 16 – 40h.

Mentorovaný

Program pro dvě a více tříd připravují, realizují a evaluují (třídní) učitelé (příp. spolu se staršími studenty, dále jen studenti), které průběžně provází odborný lektor-mentor. Tento formát je určen školám, které realizují nebo se rozhodly realizovat výjezdové kurzy vlastními silami a zároveň by při přípravě i na místě ocenily odborného průvodce jako příležitost ke zkvalitnění kurzů a k rozvoji lektorských dovedností a kompetencí pro práci s třídním kolektivem a klimatem skupiny u pedagogů (a studentů). Od učitelů (a studentů) předpokládá stoprocentní zapojení a garantování příprav, realizace a evaluace kurzu, průběžnou spolupráci s lektorem-mentorem a zajištění žáků mimo program (pokud škola nezařídí jinak).

Lektor-mentor je pouze jeden pro maximálně čtyři třídy a průběžně provází učitelské (a studentské) týmy všech zapojených tříd přípravou, realizací i evaluací programu a prací s třídním kolektivem a klimatem skupiny. Pomůže vhodně nastavit cíle, k nim vybrat přiléhavé techniky nasedající na účastnickou skupinu a vytvořit dramaturgicky vyvážený harmonogram. Na samotném kurzu pravidelně přechází mezi jednotlivými třídami a týmy učitelů (a studentů) a konzultuje s nimi průběh programu a pozorované situace, příp. pomáhá nastavovat změny v dramaturgii a způsobu práce se žáky za účelem větší efektivity dosažení cílů. Pokud během kurzu nastanou náročné situace, pomůže s jejich řešením, a tím i předá učitelům (a studentům) své zkušenosti z řešení takových situací.

Program pro jednu třídu připravují a realizují dva učitelé nebo učitel a student(i)jejichž spolupráce s mentorem bude následující:

 • Účast na jednodenním akreditovaném DVPP Jak udělat “adapťák” (učitelé dostanou certifikát, studenti osvědčení o absolvování),
 • samostatná hrubá příprava cílů a programu kurzu učiteli (a studenty),
 • schůzka s mentorem nad nastavenými cíli, dramaturgií programu a obsazenými technikami,
 • finalizace kurzu učiteli (a studenty),
 • sehnání potřebného materiálu (můžeme pro specifické účely zapůjčit nespotřební materiál, kterým škola nedisponuje),
 • realizace kurzu se živými žáky s průběžným konzultováním průběhu programu a pozorovaných situací mezi žáky s lektorem-mentorem, který se pravidelně střídá mezi jednotlivými třídami, a případná úprava dramaturgie, využitých technik a metod práce se skupinou,
 • závěr s lektorem-mentorem: evaluace průběhu kurzu a dosažení nastavených cílů, ohlédnutí se za funkčními a nefunkčními technikami a způsoby práce se skupinou, doporučení pro další práci s třídním kolektivem a klimatem skupiny a doporučení pro další přípravu a realizaci obdobných kurzů.

Cena:

Účast na DVPP „Jak vést adapťák“: 1050 Kč/os v případě účasti na otevřeném kurzu. 

Hodinová cena mentoringu na kurzech podle počtu tříd:

2 třídy: 1450 Kč/h (př. 22h. AK + 5h. příprava)

3 třídy: 1650 Kč/h (př. 22h. AK + 7h. příprava)

4 třídy: 1850 Kč/h (př. 22h. AK + 9h. příprava)

Problematické vztahy ve třídě

 

Preventivní výkon Cena Komentář
1 screeningový/intervenční vstup 5200,- 2h přímé + 1h nepřímé práce (zpravidla 3-5 vstupů)
Diagnostika vztahů ve skupině 8600,- 3h přímé + 3h nepřímé práce
Krizová intervence 1 150,- cena za 1h přímá práce
Náročné situace

Následující nabídka je určena třídním kolektivům, kde jsou narušené vztahy, u kterých je ve zvýšené míře přítomen rizikový faktor pro vznik a rozvoj projevů agrese a počátečních stádií šikanování včetně kyberšikany. Dále pro kolektivy, které procházejí náročnou fází vývoje skupiny – počáteční stadia šikanování, nové nastavení norem po průlomovém a pokročilém stadiu šikany, pro kolektiv zasažený xenofobií a rasismem, vandalismem (ničení majetku školy) a dalšími projevy chování narušující zdravé a bezpečné klima pro žáky ve školním prostředí.

Tyto programy neřeší situace jednotlivců s diagnostikou SPU, SPCH a PAS nebo vyžadující psychoterapeutický zásah.

Konzultace situace ve třídě
Selektivní primární prevence

Mezi cíle selektivní primární prevence (SPP) patří vedle zamezení a zmírnění dopadů rizikového chování také diagnostika míry výskytu rizikového chování ve skupině, vedení žáků k vlastnímu vydefinování rizikových faktorů ve svém okolí, získání náhledu na vlastní chování, stanovení pravidel chování do budoucna, ujasnění si výhod i nevýhod různých strategií, přijetí vlastní zodpovědnosti za dění ve třídě/skupině. Žáky vedeme k samostatnému hledání sociálně žádoucích způsobů řešení problémů, podporujeme je v nastavování zdravých norem ve skupině tak, aby každému mohlo být ve třídě dobře.

Programy SPP nejsou určeny pro skupiny, kde je přítomna nevyšetřená šikana (příp. podezření na šikanu) nebo jiné RCH. V případě, že již program probíhá a lektoři mají podezření na šikanu, program zastaví, dokud nebude potenciální šikana či jiné RCH řádně vyšetřeno a rozdána související výchovná opatření. Při podezření na šikanu můžete dle situace zvolit Diagnostiku vztahů ve skupině pro potvrzení či vyvrácení šikany nebo Asistenci při šetření šikany.

Průběh SPP

 • Program SPP sestává ze vstupního screeningu, po kterém dojde k ujasnění vnitřní (žáci) i vnější (učitelé) zakázky.
 • Na základě této zakázky je pak dohodnut model návazné práce sestávající z několika (obvykle 4) následných vstupů. Programu se vždy účastní třídní učitel (TU). V případě, že na programu není přítomný třídní učitel (příp. po vzájemné dohodě zastupující třídní učitel v důsledku dlouhodobé absence třídního učitele), nebo ve třídě chybí více jak 30 % žáků, pak program nerealizujeme.
 • Před zahájením programu i v jeho průběhu se uskutečňují konzultace se ŠMP a TU ohledně naplňování či redefinování zakázky, vhodné návaznosti pro další práci se třídou pod vedením učitelů atd.
 • Na konci programu se hodnotí výstupy spolu s celým preventivním týmem školy (ředitel, ŠMP, VP, ŠP, SP a dalšími) a TU.

Cena dvouhodinového vstupu: 4 500 Kč (nerealizujeme samostatně, pokud není cílem screening skup.)

Cena obvyklé selektivní prevence: 22 500 Kč

Program zahrnuje realizaci pěti bloků (včetně screeningu) po 2 hod. přímé práce se žáky a 1 hod. nepřímé práce; dále vypracování závěrečné zprávy, přípravné a závěrečné schůzky, aktualizační schůzky s TU před a po každém vstupu a přípravu lektorského týmu.

Pro pražské školy: Kontaktujte odborného konzultanta pro možnost financování SPP z dotace.

Diagnostika vztahů ve skupině

Situace ve třídě se může mnohdy jevit jako nepřehledná. Diagnostika skupiny externistou je jednou z možností, jak lépe porozumět tomu, co se ve skupině děje. Při své práci používáme jak standardizované dotazníky SORAD / B3 / B4, tak nestandardizovaný dotazník na zjišťování šikany, i pozorování skupiny při aktivitách (behaviorální popis) a následný rozbor dynamiky skupiny.

Program se žáky trvá 3 vyučovací hodiny (2 h screeningové aktivity, 1 h dotazník), následuje vyhodnocení dotazníků a čtení skupinové dynamiky, osobní interpretace výstupů screeningu s třídním učitelem a zástupcem vedení školy nebo školského poradenského pracoviště a závěrečná zpráva.

Cena: 7 500 Kč

Krizová intervence

Online nabídka

on-line verze programů

Šikana a kyberšikana, drogy, závislosti různého typu, nebezpečí na internetu, špatná komunikace a vztahy,  agresivní chování, nebezpečné chování ohrožující vývoj a život dětí jsou témata, s kterými se setkáváme všichni velmi často. V jednotlivých tématických okruzích se dozvíte, kdo a jak může pomoci dětem se zorientovat, uvědomit si své postoje, naučit se odmítat nechtěné a stát si za svým, ale při tom umět vycházet se svým okolím.

Nekuřátka A (tabák) - 4.-5. tř.

Program se snaží oddálit nebo lépe odradit žáky od experimentování s tabákovými výrobky a poskytuje prostor pro utvoření si vlastního odmítavého postoje ke kouření. Žáci se seznámí se základními pojmy, s nejčastějšími riziky kouření tabákových výrobků (vč. elektronických cigaret a zahřívaného tabáku) a s možnostmi ochrany před nebezpečím pasivního kouření, procvičí vhodné způsoby odmítání nabídnuté cigarety a porozumí, jak se projevuje a rozvíjí závislost na tabáku.

Časová dotace programu – 2 vh.

(Ne)pijeme s rozumem I (alkohol) - 6.-7. tř.

Program si klade za cíl umožnit žákům zaujmout vlastní postoj k alkoholu i ve vztahu k třídnímu kolektivu a oddálit potenciální touhu žáků experimentovat s alkoholem do co nejpozdějšího věku s důrazem na možná zdravotní a psychosociální rizika. Při programu diskutujeme se žáky důvody dospělých pro pití alkoholu, vyvracíme nejčastější mýty spojené s užíváním alkoholu u dospělých a seznamujeme žáky s méně známými riziky užívání alkoholu.

Časová dotace programu – 2 vh.

(Ne)zahulíme, uvidíme II (marihuana) - 5.-9. tř., SŠ

Program podporuje jednotlivce i celý třídní kolektiv k zaujetí vlastního odmítavého postoje k rizikovému užívání marihuany s jasným odlišením užívání léčebného konopí. Seznamujeme žáky se základními znalostmi o konopí a marihuaně, vyvracíme nejčastější mýty spojené s užíváním marihuany, rozlišujeme rizikové užívání marihuany od užívání léčebného konopí, informujeme o hlavních rizicích užívání marihuany (v souvislosti s vlivem na schopnost vzdělávat se a pracovat) vč. legislativního rámce souvisejícího s jejím užíváním, pěstováním a distribucí.

Časová dotace programu – 2 vh.

Digitální wellbeing (netolismus a herní porucha) - 5.-9. tř., SŠ

Program si klade za cíl snižovat riziko vzniku závislosti na technologiích a podnítit žáky, aby si sami určili a následně dodržovali hranici času stráveného na svých zařízeních. Spolu se žáky se zamyslíme nad psychickými, sociálními, fyzickými a zdravotními riziky častého používání technologií a netolismu (závislostního chování na internetu), zhodnotíme přínosy umírněného používání technologií, diskutujeme problematické situace využívání technologií ve společnosti a pojmenujeme příčiny vzniku závislosti na technologiích, její příznaky a možnosti její léčby. Vedeme žáky k nižšímu užívání technologií prostřednictvím hledání konkrétních nástrojů, které mohou podpořit snahy o regulování času stráveného na telefonu, tabletu, počítači nebo herních konzolích, a alternativních možností trávení volného času. Žáci mají v průběhu programu možnost ujasnit si vlastní vztah k technologiím a k závislostnímu chování v kybersvětě. Vyznění a hloubku probíraných témat přizpůsobujeme konkrétnímu ročníku a dané skupině, ve které program realizujeme – poskytujeme je od 4. třídy ZŠ po SŠ. 

Časová dotace programu – 2 vh.

Program není nástrojem pro řešení rizikového chování spojeného s netolismem a nelze jej zařazovat ani jako opětovné nastavování zdravého vztahování se k technologiím.

(Ne)bezpečí na síti - 5.-9. tř., SŠ

Program si klade za cíl posílit žáky v zajišťování vlastního bezpečí při pohybu v kyberprostoru prostřednictvím seznámení se zásadami bezpečného užívání informačních technologií a internetu a posilovat jejich kompetence pro řešení nepříjemných online situací, když už se do nich žák dostane. Program se zaměřuje na různé možnosti využití internetu a související výhody a nevýhody. Poukazuje na rozpoznání častých rizik spojených s používáním internetu, na nepříjemné situace, do kterých se žák může na internetu dostat (např. sexting, kybergrooming, vydírání), a také na způsoby, jak jim předcházet, bránit se a jak je řešit. Žáci dostanou možnost vydefinovat vnímání vlastní identity na internetu a také sdílet své postoje k informačním tokům na internetu, komentářům, příspěvkům, zveřejňování vlastních fotografií či videí a fotografií či videí s jinými lidmi, seznamování přes internet, zločinům z nenávisti, stahování souborů, sdílení obsahu atp. 

Časová dotace programu – 7 vh.

Vyznění a hloubku probíraných témat přizpůsobujeme konkrétnímu ročníku a dané skupině, ve které program realizujeme – poskytujeme je od 3. třídy ZŠ po SŠ.

Wellbeing I. - duševní pohoda - 5.-9. tř., SŠ

(seberegulace, stressmanagement, relaxace a další copingové strategie, time-management, práce s chybou v životě)

Hlavním cílem programu Psychohygiena je posílit žáky, aby se dokázali včas zorientovat ve stresových situacích a uměli na ně reagovat vhodnými způsoby. Prozkoumáme mechanismy stresu, jeho možné dopady na naše tělo a zdraví, jak mu lze předcházet a jak se s ním lépe vypořádat vhodnými copingovými strategiemi. Denormalizujeme chronický stres jako součást každodenního života a zaměříme se na práci s vlastním časem, dílčími úkoly a energií. Se staršími žáky pak pracujeme s hodnotami a prioritizací úkolů coby základními stavebními kameny time-managementu. 

Časová dotace programu – 2 vh.

Program doporučujeme zejména u žáků, kteří přechází na nový stupeň vzdělávacího systému nebo se musí vypořádat s přibývajícím množstvím učiva.

Umíme se domluvit - 5.-9. tř., SŠ

(komunikační šumy, poskytování a přijímání zpětné vazby, umění diskuse a naslouchání, efektivní zvládání konfliktů, komunikační fauly, manipulace a asertivita, vyjednávání)

Hlavním cílem programu Umíme se domluvit je uvědomění si role komunikace v každodenním životě a osvojování si respektující a nenásilné komunikace. Společně zarámujeme základní procesy v komunikaci, jaké komunikační šumy a chyby nám ji znesnadňují, jak předcházet konfliktům a jak je řešit, jak komunikujeme offline i online a jaká jsou specifika online komunikace. Zaměříme se na umění věcné diskuze a argumentace s důrazem na respekt k názorové jinakosti.

Časová dotace programu – 2 vh.

Šikana a kyberšikana - 5.-9. tř., SŠ

Program si klade za cíl posilovat takové chování a postoje žáků a celého třídního kolektivu, které povede ke snížení rizik vzniku a rozvoje ostrakismu a šikany ve skupině. Program žáky neseznamuje s teoretickými znalostmi o šikaně, ale klade důraz na porozumění jejímu mechanismu, vcítění se do kůže jednotlivých aktérů (vč. svědků) a zvědomení možných psychosociálních následků šikany. Program předává žákům hodnotový rámec posilující zdravé vztahy ve skupině a zodpovědnost všech členů za atmosféru v celém kolektivu. Staví na premise, že nikdo nemá právo ubližovat druhým, i když mu na druhém cokoli vadí, a že jakékoli ubližování druhému je nepřijatelné, ať už se jedná či nejedná o šikanu. Podporuje žáky v odvaze ozvat se, když je jim nepříjemné, co se děje jim samotným nebo ostatním žákům, vede je k formulování těchto pocitů tak, aby fungovaly jako důležitý a účinný nástroj proti nežádoucímu chování okolí. Seznámí žáky s vhodnými a efektivními postupy, které mohou použít v roli oběti i svědka v případě, že žáci nebo učitelé v nepříjemných činnostech i přes upozornění pokračují v offline i online prostředí, a rozlišuje v tomto kontextu rozdíl mezi oznamováním a žalováním. Posiluje také všímavost a citlivost žáků vůči pocitům druhých. Popíše specifika kyberšikany a důležitost sběru důkazů. Žáci pojmenují takové druhy zábavy s vrstevníky, které nejsou druhým nepříjemné a nikomu neubližují. 

Časová dotace programu – 2 vh.

Po celou dobu tohoto programu vyžadujeme přítomnost třídního učitele. Program nelze realizovat ve skupině, kde v nedávné minulosti proběhla šikana nebo právě nyní probíhá, a není ani nástrojem pro její identifikaci, řešení nebo uzdravování nemocných norem kolektivu. Pokud byste chtěli pomoct s takovou situací ve skupině, obraťte se na odborného konzultanta.

Třídnické hodiny

Balíček tří 90 minutových setkání s 2-3 týdenním rozestupem.

Pro mateřské školy

Primární prevence v MŠ

Primární prevence má v pravém slova smyslu předcházet rizikovému chování, proto začínáme s našimi programy už od mateřských škol. Programy poskytujeme pro předškoláky v rozsahu 60 min., v případě, že bychom se domluvili na programech pro mladší žáky, zkrátili bychom je na 45 min. Preferujeme vždy alespoň dva programy v různých skupinách zařazené bezprostředně za sebou. Programy nelze realizovat ve skupinách, kde je přítomné rizikové chování (např. agrese, šikana) a není ani nástrojem pro jeho řešení. Pokud byste chtěli pomoct s takovou situací ve skupině, konzultujte ji s odborným konzultantem.

Já a emoce

Program si klade za cíl podpořit žáky v reflektování vlastních emocí a v empatii vůči druhým. Žáci se naučí rozpoznávat základní emoce a jejich projevy, dostanou možnost uvědomit si, jaké emoce právě prožívají, a popíšou je, vyzkouší si možnosti práce s emocemi skrze vlastní tělo a nakonec se zaměří na pocity druhých v různých situacích a jak na ně vhodně reagovat.

Časová dotace programu – 1 vh.

Já a kamarádství - přijímání odlišností

Program si klade za cíl podpořit kamarádství mezi žáky. Žáci popíší, kdo je pro ně kamarád, jak se chová dobrý kamarád, jaké má vlastnosti, jaké s ním zažívají pocity, v čem je pro ně důležitý. Pojmenují, co mají s druhými žáky společného, příp. v čem je kdo jedinečný. Zaměří se na to, jaké chování podporuje dobré vztahy mezi lidmi, jak se chovají k druhým a co mohou dělat pro dobré přátelství. Podle aktuální situace se můžeme dotknout respektu k odlišnostem druhých (k jejich potřebám, snům, prožívání, odlišného způsobu vyjadřování apod.) a jak jej (ne)projevovat, příp. toho, co dělat v situacích, kdy je někomu ubližováno.

Časová dotace programu – 1 vh.

Já a konflikty

Program si klade za cíl posílit žáky ve vědomé práci s konflikty. Žáci popíší vlastními slovy, co to je konflikt, a společně budeme hledat cesty, jak mu předcházet nebo jaké jsou vhodné způsoby řešení konfliktu. 

Časová dotace programu – 1 vh.

Před program Já a konflikty doporučujeme zařadit programy Já a emoce a Já a kamarádství.

Já a moje bezpečí

Program si klade za cíl žáky posílit ve vědomém zajišťování vlastního bezpečí. Žáci uvedou, jaké situace jsou bezpečné a jaké nebezpečné, společně vymyslíme způsoby, jak takovým situacím předcházet, navrhneme postup, jak jednat v případě, že se sami nebo někdo jiný ocitne v ohrožení, a popíšeme chování, které žákům pomůže rozlišit důvěryhodnou osobu od nedůvěryhodné.

Časová dotace programu – 1 vh.

Já a návykové látky

Program si klade za cíl posílit jednotlivce i celou skupinu v odmítavém postoji užívání návykových látek jako jsou tabákové výrobky a alkohol. Žáci se seznámí s významy pojmů droga a závislost.

Časová dotace programu – 1 vh.