SPRÁVNÍ RADA

Mgr. Miloš Staněk

Mgr. Miloš Staněk

předseda Správní rady

V Jules a Jim pracuji od 2012. Kdy jsem začínal jako lektor adaptačních kurzů a  vztahové prevence ve školách. Od té doby jsem lektoroval mnoho dalších programů. V roce 2014 jsem se stal členem Valné hromady a od roku 2015 jsem členem Správní rady a nyní jejím předsedou. Podílím se na koncepčním a strategickém rozvoji organizace, na rozvoji služeb a zdrojů organizace.

V letech 2016, 2017 a 2018 jsem byl členem týmu pro projekt „Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii“.  Vytvořili jsme originální metodiku vzdělávání v exekutivních dovednostech. V současné době působím také jako hlavní lektor programů vztahové primární prevence, selektivní primární prevence, DVPP a sebezkušenostní části vzdělávání školních metodiků prevence.

Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu UK, učitelství českého jazyka a společenských věd (1990), dále Filosofickou fakultu (1994 – sociologie) a Pražskou psychoterapeutickou fakultu (2015 – psychoterapie). Absolvoval jsem pětiletý sebezkušenostní Daseinsanalytický výcvik v psychoterapii (2015), tříleté teoretické studium Daseinsanalýzy (2015), kurz Terapeutický daseinsalytický výklad snů (2013), kurz Základy krizové intervence tváří v tvář (2014), Kurz Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (2017), kurz Zdravotník zotavovacích akcí (2019) a další kurzy o práci s dětmi a lidmi obecně. V roce 2013 jsem byl na stáži v DC Paprsek u Dr. Šturmy. V průběhu svojí pracovní praxe jsem pracoval jako učitel na základní škole (5 let), učitel na střední škole (2 roky) a učitel na vysoké škole (2 roky). Vedle toho jsem vedl dětské skupiny již při studiích (vodácký oddíl, turistický oddíl, filmový kroužek, večerní školu filmu aj.) Dlouhá léta jsem se zabýval též sociologickým výzkumem, výzkumem trhu, médií a veřejného mínění. Od září 2013 dodnes pracuji jako školní psycholog na základní škole s téměř 1000 žáky a věnuji se soukromé poradenské daseinsanalytické praxi.

Mgr. Julie Mastná

Mgr. Julie Mastná

členka Správní rady

Od roku 2008 jsem prošla několika rolemi  jako lektorka, členka valné hromady, metodička, koordinátorka programů, lektorka interního vzdělávání a členka vedení. Aktuálně jsem členkou  správní rady a zároveň zastávám pozici odborné garantky organizace. Působím také jako odborná konzultantka pro školy a lektorka.  Vedu metodický tým, se kterým vyvíjíme metodiky jednotlivých programů  ve spolupráci s externími odbornými poradci. 

V oblasti lektorování se pohybuji od roku 2005, podobně dlouho pracuji s dětmi a mládeží v různých vzdělávacích a volnočasových institucích jako lektorka či externí konzultantka metodik (Člověk v tísni, o.p.s., Prázdninová škola Lipnice, z.s., Academia Ireas, o.p.s., The Duke of Edinburgh’s Award, INEX-SDA, z.s., ADRA z.s., Mládež v akci: Evropská dobrovolná služba, Taneční škola InDance, z.s., Nízkoprahový klub Neratovice, Klub-net, o.s.). Od roku 2008 se věnuji PPRCH (Prevent, o.s., Jules a Jim, z.ú.).

Absolvovala jsem studium Sociální a charitativní práce na HTF UK v Praze a průběžně se vzdělávám v oboru na nejrůznějších souvisejících kurzech, např. Podpora bezpečí na školách (64h, Renata Ježková a Helena Adamusová, 5-10/2017), Vědomá práce s předsudky: Úvod do přístupu Anti-Bias (16h, Petra Skalická, 10/2015), Diagnostika třídních kolektivů (8h, Dr Braun, 10/2014), Základy krizové intervence tváří v tvář pro pracovníky ze služeb sociální prevence (48h, Vendula Kolářová, 4-5/2014), Šikana ve školní třídě (16h, Mgr. David Čáp, 11/2012), Kritické myšlení a globální témata (64h, Hana Košťálová, NaZemi, o. s., 1-6/2012), Review – skupinová dynamika (20h, Josef Šebesta, 2/2011), Prevence šikany (10h, Mgr. Jakub Švec, 2/2009).

Mgr. Petra Kozlíková

Mgr. Petra Kozlíková

členka Správní rady

V organizaci působím od roku 2008. Začala jsem s lektorováním adaptačních kurzů a časem i programů všeobecné a selektivní primární prevence. Koordinovala jsem Lektorskou akademii a projekt IREAS. Pomáhám školám s grantovými žádostmi a jako asistentce metodičky mi prošla pod rukami akreditace na studium školních metodiků prevence a certifikace organizace. V rámci metodického týmu se zaměřuji na rozvoj jednotlivých metodik našich programů.  V roli člena správní rady se podílím na koncepčním a strategickém rozvoji organizace, jejích služeb a zdrojů.

Vystudovala jsem Učitelství náboženství, etiky a filosofie a Sociální pedagogiku na HTF UK. Absolvovala jsem řadu kurzů: základní školení primární prevence – posilování pozitivních hodnot a postojů (KPPP), výcvik mediace, základy krizové intervence, sebezkušenostní skupinu v Gestalt modalitě, biosyntézu pro učitele, šikanu – identifikace a řešení, práci se skupinou či vedení reflexe. Aktuálně jsem zapojena do projektu Ředitel naživo a kurzu zaměřeného na formativní hodnocení a plánování výuky.  

Mimo Jules a Jim pracuji na základní škole jako zástupkyně ředitelky školy, zastávám taktéž roli školní metodičky prevence, koordinátorky školního parlamentu a učitelky na 1. a 2. stupni.

Mgr. Lukáš Kohoutek

Mgr. Lukáš Kohoutek

člen Správní rady

V Jules a Jim jsem již od roku 2010, kdy jsem začínal jako tajemník organizace. Působil jsem také jako školitel pedagogů a jeden z hlavních lektorů. Od roku 2014 až do dubna 2021 jsem byl s přestávkami v pozici ředitele organizace. Nyní se jako člen Správní rady budu podílet zejména na strategickém plánování dalších činností organizace.

Absolvoval jsem studium teologie na KTF UK se specializací na (sexuální) etiku. Část studentských let jsem věnoval psychologii na FF UK a medicíně na 1. a 2. LF UK. Kromě našeho spolku působím také v České koalici proti tabáku, z. s., kde jsem byl od jejího založení v roli prezidenta. Od dubna 2021 jsem členem správní rady. V souvislosti s touto aktivitou jsem se podílel na vzniku strategie Zdraví 2020 pro oblast kontroly tabáku. V minulosti jsem vedl skauty a věnoval jsem se dalším aktivitám s mládeží. V roce 2012 jsem dokončil kurz Kompletní krizové intervence a jsem kvalifikovaný k diagnostice třídních kolektivů nástrojem B3/4. V současné době zastávám pozici ředitele ZŠ Mukařov.

Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D.

Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D.

člen Správní rady

S Jules a Jim spolupracuji od roku 2015 jako odborný garant a metodik programů školské prevence užívání tabáku, marihuany, alkoholu a nelegálních drog. Jako člen správní rady se podílím na rozvoji a dalším směřování organizace. 

Vyučuji ve studijním programu Adiktologie na 1. lékařské fakultě UK a působím jako výzkumný pracovník Kliniky adiktologie a jsem členem expertního týmu Národní linky pro odvykání kouření.