JEDNOTLIVCI

Nabídka otevřených programů

Orientační přehled časového rozvržení a témat školení v průběhu roku:

Konkrétní termíny jednotlivých školení vypisujeme několikrát ročně, sledujte sekci aktualit na našich webových stránkách.

Pokud máte o školení zájem, ale momentálně není vypsán žádný aktuální termín, vyplňte nám prosím tento krátký formulář a my vás budeme kontaktovat, jakmile vypíšeme nové termíny.

Intenzivní kurz vedení adaptačního programu (28 vh)

MSMT- 8730/2019-1-310

Kurz probíhá na bázi mentoringu a tandemové výuky při realizaci adaptačního kurzu.

 • Účastník se seznámí se základními pojmy a jejich principy: Kolbův cyklus, reflexe, skupinová dynamika, dramaturgie kurzu, vedení aktivit;
 • Účastník si prakticky vyzkouší vést aktivity a reflexe;
 • Účastník se seznámí a následně si prakticky vyzkouší behaviorální popis a poskytování a přijímání cílené zpětné vazby;
 • Účastník si osvojí základní pravidla bezpečnosti adaptačního kurzu a mechanismy, jak předcházet krizovým situacím a jak na ně případně reagovat;
 • Účastník sestaví harmonogram adaptačního kurzu pro svou třídu odpovídající dobré praxi a následně si jej vyzkouší realizovat;
 • Účastník si vyzkouší se svými žáky několik aktivit a ujasní si jejich možné cíle a způsob reflektování těchto cílů;
 • Účastník se seznámí s evaluací efektivity adaptačního kurzu a evaluací efektivity jednotlivých aktivit. Naučí se rozlišovat mezi efektivitou a zábavností programu
Základy mentoringu - kolegiální podpora (24 vh)

MSMT- 14192/2021-1-489

 • Účastníci si ujasní cíle mentoringu a role mentora a menteeho.
 • Účastníci se naučí vést své klienty ke stanovování SMART cílů.
 • Účastníci se seznámí s fázemi mentoringu a dovedou je základně aplikovat ve své praxi.
 • Účastníci se naučí klást otázky, které pomohou klientovi identifikovat jeho příležitosti pro rozvoj.
 • Účastníci si osvojí základní techniky vedoucí k posílení motivace klienta při dosahování jeho cíle.
 • Účastníci si ujasní hranice své mentorské role, význam evaluace pro svůj další mentorský růst a zásady psychohygieny při mentorské práci.
Specializační studium pro školní metodiky prevence (346 vh)

MSMT- 11587/2020-4-277

Specializační studium, které odráží naši zkušenost s tím, co školní metodik prevence prakticky potřebuje pro svou práci. Důraz jsme proto položili na sebezkušenostní komponentu v rozsahu 96 h vedenou formou Dasein skupiny a prožitkové osvojení práce se šikanou, třídnickými hodinami a vedením adaptačního kurzu. Kurz je maximálně možným způsobem veden jako trénink dovedností prostřednictvím praktických nácviků, modelových situací a sdílení vlastní praxe.  Jako doplňující komponentu kurzu jsme pro vás připravili e-learning. Během studia se setkáte s předními českými odborníky jak z akademického prostředí, tak z praxe.

Studium je rozloženo do 20 setkání v průběhu dvou let a 25 h praxe. Otevírá se jedenkrát ročně.

Cena: 35 000,- za osobu/ 346 hodin studia.

Více o studiu se dozvíte zde.

UČITELSKÝ SBOR A SKUPINY

 

Počet účastníků do 15 do 30
Celodenní program DVPP (8-10 vh dle typu programu) 21 000,- 31 000,-
(Ne)bezpečí na síti (7 vh) 18 500,- 24 900,-
Digitální wellbeing (5 vh) 15 000,- 20 000,-
Programy na míru (cena / 1 vh) 3 200,- 4 400,-

Základy vedení třídnických hodin (10 vh)

MSMT- 8730/2019-1-310

Účastníci získají osvědčené know how pro přípravu, vedení a evaluaci třídnických hodin, tipy na práci s aktivitami a několik technik pro přímé použití. Po absolvování kurzu obdrží účastníci certifikát.

Společně si zodpovíme proč a jak využívat třídnické hodiny jako jeden z nástrojů pro práci se skupinovou dynamikou třídy a jedno z preventivních opatření předcházejících nežádoucímu a rizikovému chování mezi žáky nebo u jednotlivců.

Zaměříme na pojetí třídnických hodin, jejich možné cíle, obsahy, typy a způsoby realizace. Model CMIARE nám pak poslouží jako vodítko pro tvorbu a průběh třídnických hodin vč. základu pojetí “hry” a reflexe jako prostředku dosahování vnitřních i vnějších cílů skupiny. Nabídneme několik vhodných technik pro různé cíle třídnických hodin a krátce se podíváme na význam komunitního kruhu a rituálu pro práci se skupinou. Dotkneme se také možnosti využití pravidel třídy a dáme je do kontextu dalších pravidel v rámci školního prostředí.

 • Účastníci si pro sebe formulují paletu cílů a forem třídnických hodin
 • Účastníci si osvojí základy vedení reflexe a porozumí jejímu významu v kontextu zážitkového učení
 • Účastníci si prožijí základní techniky pro svou vlastní práci s třídním kolektivem v Th a osvojí si základní postup jejich přípravy, zadávání, vedení a následné reflexe s důrazem na prevenci možných rizik
 • Účastníci si uvědomí různé úrovně pravidel a míru jejich závaznosti
 • Účastníci se seznámí s důsledky využívání odměn a sankcí
 • Účastníci si osvojí principy formulování pravidel pro jejich maximální účinnost
 • Účastníci si uvědomí své vlastní potřeby pro pocit bezpečí a možnosti maximálního uplatnění ve skupině a seznámí se se základní technikou pro formulování pravidel skupiny
 • Účastníci se seznámí s možnostmi následné práce s pravidly a prakticky si některé z nich vyzkouší v modelových situacích

Úvod do zážitkové pedagogiky (10 vh)

MSMT- 8730/2019-1-310

Účastníci si osvojí strukturu práce (dramaturgii) při využívání metod zážitkové pedagogiky a model CMIARE pro vedení aktivit

Účastníci se seznámí s principy skupinové dynamiky

Účastníci se seznámí s Kolbovým cyklem, základní strukturou vedení reflexe a poskytování a přijímání cílené zpětné vazby.

Účastníci si osvojí vedení reflexe a poskytování a přijímání cílené zpětné vazby

Účastníci umí rozlišit pravidla skupiny a pravidla programu. Znají základní pravidla programu pro zajištění maximálního bezpečí účastníků.

Základy podpory wellbeingu a psychohygieny ve škole (8 vh)

MSMT- 21392/2020-6-520

Cílem programu je pojednat wellbeing v kontextu vzdělávání, identifikovat klíčové faktory ovlivňující wellbeing žáků i pedagogů a nalézt postupy, které jej mohou podporovat. Zaměříme se na systém základních potřeb žáka a prozkoumáme vliv nenaplnění těchto potřeb na chování žáků v třídním kolektivu a tedy na celkové klima třídy. V této souvislosti zmapujeme význam emočního prožívání žáků pro utváření bezpečného klimatu třídy a postupy podporující empatické reakce mezi žáky. Dále se budeme věnovat klimatu školy a jeho vlivu na chování žáků a současně budeme diskutovat různé vlivy role pedagoga na klima třídy a chování žáků. Účastníci zmapují své copingové strategie, které využívají v emočně náročných situacích při práci s třídním kolektivem, a seznámí se s dalšími efektivními postupy pro zpracovávání vlastních emocí, vč. osvojení si základního postupu pro relaxaci a její vedení při stresové zátěži své i žáků. Účastníci zažijí jednu z psychohygienických technik podporující work-life ballance a zarámují jednoduché postupy pro zefektivnění svého time-managementu.

(Ne)bezpečí na síti (7 vh)

MSMT- 14192/2021-1-489

 • Účastníci mapují své vlastní postoje a vztahování se ke kyberprostoru. Společně s lektorujícími se zaměřují  na jednotlivé druhy rizikového chování v kyberprostoru. Důraz je kladen na definování jednotlivých rizikových a protektivních faktorů a konkrétních druhů rizikového chování v kyberprostoru a příslušné epidemiologie.  Lektorující výstupy rámují do příslušných teoretických konceptů z oblasti psychologie, vzdělávání, kyberprevence a obecné primární prevence.
 • Účastníci/ice se  seznámují s funkčními postupy pro preventování a zvládání potenciálně rizikových situací s důrazem na podporu žáků a rozvoj jejich kompetencí důležitých pro vědomější a bezpečnější orientaci v online prostředí.
 • Lektorující představují legislativu a práva a povinnosti z ní vyplývající v souvislosti s nežádoucím chováním v kyberprostoru. Spolu s účastníky/icemi se zaměřují na rizika různých postupů při řešení rizikového chování v kyberprostoru a identifikují vhodné a nejméně rizikové postupy a reakce (v souladu s platnou legislativou) při výskytu takového rizikového chování.
 • Společně s lektorujícími identifikují funkční postupy řešení rizikového chování na internetu a navrhují krizové scénáře platné pro různé situace v kyberprostoru. Poté společně vytváří univerzální krizový plán, který jim může do budoucna pomoct řešit rizikové chování v kyberprostoru. 
 • Účastníci/ice  reflektují své názory, postoje, hodnoty a emoce, které ovlivňují jejich osobní vztahování se k tématu online světa a současně definují způsob vlastní práce s kybertématy ve výuce i v individuálních rozhovorech se žáky/němi. Následně diskutují svou roli coby průvodce žáků/yň podle zásad podpůrného konstruktivistického přístupu (scaffoldingu) a jak žáky/ně efektivně provázet na jejich cestě do a skrz kyberprostor.
 • Účastníci/ice se zamýšlí  nad konkrétními projevy či změnami v chování žáků/yň, které mohou signalizovat rizikové chování na internetu, a lektorující je propojí v kontextu s rizikovými a protektivními faktory. Dále identifikují, jak mohou podpořit žáky/ně v tom, aby mohli/y, chtěli/y a byli/y schopní/y sdílet s dospělými a hledat pomoc, pokud se jim nebo jejich kamarádům/kám děje v kyberprostoru něco nepříjemného.
Digitální wellbeing (5 vh)

MSMT- 14192/2021-1-489

Program si klade za cíl snižovat riziko vzniku závislosti na technologiích a podnítit žáky, aby  si sami určili a následně dodržovali hranici času stráveného na svých zařízeních. Spolu se žáky  se zamyslíme nad psychickými, sociálními, fyzickými a zdravotními riziky častého  používání technologií a netolismu (závislostního chování na internetu), zhodnotíme přínosy  umírněného používání technologií, diskutujeme problematické situace využívání technologií  ve společnosti a pojmenujeme příčiny vzniku závislosti na technologiích, její příznaky a  možnosti její léčby. Vedeme žáky k nižšímu užívání technologií prostřednictvím hledání  konkrétních nástrojů, které mohou podpořit snahy o regulování času stráveného na telefonu,  tabletu, počítači nebo herních konzolích, a alternativních možností trávení volného času. Žáci  mají v průběhu programu možnost ujasnit si vlastní vztah k technologiím a k závislostnímu  chování v kybersvětě.

Základy podpory zdravého klimatu třídy (8 vh)

MSMT- 21392/2020-6-520

Cílem programu je identifikovat klíčové faktory ovlivňující klima třídy a pojmenovat postupy, kterými lze podporovat zdravé klima třídy. Účastníci se seznámí s pojmy “skupinová dynamika” a “skupinová struktura” a s vhodnými postupy managementu třídy pro zdravý vývoj skupinové dynamiky. Zaměříme se na systém základních potřeb žáka, prozkoumáme vliv nenaplnění těchto potřeb na chování žáků v třídním kolektivu, a tedy na celkové klima třídy, a identifikujeme vhodné postupy podporující jejich naplňování. Současně zmapujeme význam emočního prožívání žáků pro utváření bezpečného a zdravého klimatu třídy a postupy podporující empatické reakce mezi žáky. Dále představíme koncept vnitřní motivace dle D. Pinka a pojmenujeme možnosti, jak ji využít pro pozitivní ovlivňování žáků i celého třídního kolektivu. Zmapujeme vliv kooperativního a kompetitivního nastavení práce s žáky a vliv práce s odměnami a tresty na klima třídy. A prodiskutujeme techniky, kterými lze podporovat sebevědomí jednotlivých žáků, jejich zodpovědnost za sebe i za skupinu a pozitivní identitu třídy.

Základy efektivní komunikace (8 vh)

MSMT- 21392/2020-6-520

Cílem programu je seznámit účastníky s hlavními principy komunikace: vztahovou a věcnou komunikaci, konfrontační a kooperativní nastavení, symetrickou a asymetrickou komunikaci a vnímání, otevřenost a bariéry v komunikaci. Zaměříme se na hlavní cíl konstruktivní komunikace a překážky, které brání v jeho dosažení v případě využívání vztahových agresí. Účastníci se naučí postup komunikace s využitím popisného jazyka a respektu k emočnímu prožívání druhé strany zejména v kontextu prevence vzniku konfliktů. Společně zarámujeme základní principy zpětné vazby a účastníci si v modelových situacích vyzkouší poskytnout zpětnou vazbu na nepříjemnou situaci nebo nepřijatelné chování žáka a naučí se vyjádřit svou potřebu na změnu jeho chování v konkrétních případech. Načež navážeme praktickým nácvikem techniky vedení, kontraktování, jako prostředku k vyřešení nepřijatelného chování žáka v průběhu výuky. Účastníci se rovněž seznámí s různými typy otázek a se situacemi, ve kterých je mohou využít pro podporu efektivní komunikace ve školní třídě.

Základy práce v emočně náročných třídních kolektivech (8 vh)

MSMT- 21392/2020-6-520

Účastníci se seznámí s příklady vztahově a emocionálně náročných situacích ve výuce a psychohygienou učitele. Vyzkouší si základní postupy pro relaxaci a její vedení. Dále se seznámí s postupy poskytování a přijímání cílené zpětné vazby a aktivního naslouchání. Vyzkouší si praktický nácvik práce s Individuálním výchovným plánem, včetně techniky kontraktování během výuky. 

Účastníci si pojmenují situace, které jsou pro ně v pedagogické praxi vztahově a emocionálně náročné (s žáky, rodiči, kolegy) a vyzkouší si účinek skupinové diskuse na hledání řešení těchto situací. Účastníci si osvojí základní postup pro relaxaci a její vedení. Účastníci si osvojí základy aktivního naslouchání.Účastníci si osvojí základní postup při poskytování a přijímání cílené zpětné vazby.Účastníci se seznámí a prakticky se naučí pracovat s Individuálním výchovným plánem, včetně techniky vedení/kontraktování v průběhu výuky.

Základy práce s jednotlivcem v emočně náročných situacích a individuální výchovný plán (8 vh)

MSMT- 21392/2020-6-520

Účastníci se seznámí s příklady vztahově a emocionálně náročných situacích ve výuce a psychohygienou učitele. Vyzkouší si základní postupy pro relaxaci a její vedení. Dále se seznámí s postupy poskytování a přijímání cílené zpětné vazby a aktivního naslouchání. Vyzkouší si praktický nácvik práce s Individuálním výchovným plánem, včetně techniky kontraktování během výuky.

Jak udělat “adapťák” (10 vh)

MSMT- 8730/2019-1-310

Účastníci získají osvědčené know how pro přípravu a realizaci adaptačního kurzu odpovídající dobré praxi, vyzkouší si zadávání a vedení aktivit včetně jejich reflexe a na závěr si sestaví harmonogram adaptačního kurzu pro vlastní třídu

 • seznámí se se základními pojmy a jejich principy: Kolbův cyklus, reflexe, skupinová dynamika, dramaturgie kurzu, vedení aktivit
 • prakticky si vyzkouší vést aktivitu a reflexi
 • seznámí se a následně si prakticky vyzkouší behaviorální popis a posyktování a přijímání cílené zpětné vazby
 • osvojí si základní pravidla bezpečnosti adaptačního kurzu a mechanismy, jak předcházet krizovým situacím a jak na ně případně reagovat
 • sestaví harmonogram adaptačního kurzu pro svou třídu odpovídající dobré praxi
 • vyzkouší si několik aktivit, které sami mohou používat, ujasní si jejich možné cíle a způsob reflektování těchto cílů
 • seznámí se s evaluací efektivity adaptačního kurzu a evaluací efektivity jednotlivých aktivit. Naučí se rozlišovat mezi efektivitou a zábavností programu.

Trénink vedení reflexe I. (5 vh)

MSMT- 11587/2020-4-277

Cílem programu je rozšířit způsoby vedení reflexe a prohloubit dovednosti při jejím vedení, je tedy určen pro pedagogické pracovníky, kteří dříve získali základní znalosti o prožitkovém učení a reflexi na některém z akreditovaných kurzů. Společně připomeneme klíčové pojmy a principy zážitkové pedagogiky a zarámujeme jednotlivé fáze, kterými prochází reflexe. Účastníci si prakticky vyzkouší vést aktivitu a na ni nasedající reflexi, přičemž celý proces bezprostředně poté zreflektujeme a navážeme tréninkem vedení další aktivity a reflexe.

Trénink vedení reflexe II. (5 vh)

MSMT- 11587/2020-4-277

Program určen pouze pro pedagogické pracovníky, kteří úspěšné absolvovali akreditované kurzy zaměřené na vedení reflexe (z našich programů např. Úvod do zážitkové pedagogiky, Jak udělat adapťák, Intenzivní kurz vedení adaptačního programu, Základy vedení třídnických hodin) a náš akreditovaný program Trénink vedení reflexe I.

 • Účastníci si připomenou základní pojmy a principy prožitkového učení
 • Účastníci si prakticky vyzkouší vést aktivitu a reflexi
 • Účastníci si rozšíří způsoby vedení reflexe a prohloubí své dovednosti při jejím vedení.
Šikana – identifikace a prevence (10 vh)

MSMT- 8730/2019-1-310

Účastníci se seznámí s tím, co je a co není šikana a s podobami šikany v různých stádiích. Vyzkouší si, jak postupovat při podezření na šikanu, jak vypracovat behaviorální popis a vyzkouší si postup vedení rozhovoru se žákem či s rodičem, ohlašujícím šikanu. Získají inspiraci pro preventivní práci proti šikanování a osvojí si vhodné aktivity pro podporu zdravého klimatu třídy.

 • Účastníci se seznámí se základními pojmy a jejich principy: fáze vývoje skupiny, monitorovací systém, pravidla třídy, sociometrie, šikana
 • Účastníci se naučí rozlišovat znaky šikanování od jiných forem chování v dané věkové skupině
 • Účastníci se seznámí a následně si prakticky vyzkouší behaviorální popis, aktivní naslouchání a vedení rozhovoru s žákem dané věkové skupiny či rodičem ohlašujícím šikanu
 • Účastníci se seznámí s právním kontextem šikany a Metodickým pokynem MŠMT k řešení šikanování
 • Účastníci se inspirují pro svou preventivní práci proti šikanování a osvojí si základní hodnocení vhodnosti takových aktivit vzhledem ke klimatu třídy.

Neakreditované

Šikana – šetření a řešení (10 vh)

Cílem programu je, aby si účastníci ujasnili normální vývojové fáze skupiny, znaky svědčící o šikanování v dané věkové skupině, detailně se seznámili s metodickým pokynem MŠMT k řešení šikanování a vyzkoušeli si základní techniky aktivního naslouchání a vedení zjišťovacího rozhovoru.

Účastníci se naučí základní interpretační postup zjištěných informací z rozhovorů s důrazem na možné „biasy“, vyzkouší postup při oznamování výsledků šetření jednotlivým cílovým skupinám, seznámí s možnostmi následné práce se třídou a získají vlastní zkušenost s možnými pocity jednotlivých aktérů šikanování, včetně proměny těchto prožitků v průběhu šetření a oznámení výsledků. 

 • Účastníci si ujasní normální vývojové fáze skupiny a znaky svědčící o šikanování v dané věkové skupině.
 • Účastníci se detailně seznámí s metodickým pokynem MŠMT k řešení šikanování.
 • Účastníci si vyzkouší základní techniky aktivního naslouchání a vedení zjišťovacího rozhovoru.
 • Účastníci se naučí základní interpretační postup zjištěných informací z rozhovorů s důrazem na možné „biasy“.
 • Účastníci si vyzkouší postup při oznamování výsledků šetření jednotlivým cílovým skupinám.
 • Účastníci se seznámí s možnostmi následné práce se třídou.
 • Účastníci získají vlastní zkušenost s možnými pocity jednotlivých aktérů šikanování, včetně proměny těchto prožitků v průběhu šetření a oznámení výsledků.

Konzultace a poradenství

Řešíte vzdělávací filosofii Vaší školy, nastavení způsobu hodnocení, zařazení třídnických hodin, funkci školního parlamentu atp. a je pro Vás důležité bezpečí žáků a rozvoj jejich měkkých dovedností? Chcete se opřít o zkušenosti, které jsme získali napříč školami, v odborných fórech, mediálních diskusích a ujasnit si s námi svůj názor? Protože se Vás na nás takto obrátilo více, rozhodli jsme se pro Vás vytvořit tuto speciální službu.

Intervize

Pokud se chcete zaměřit na společné hledání řešení určitého problému ve škole (s žáky, mezi pedagogy vzájemně, mezi pedagogy a vedením), doporučujeme zvolit formát intervize, která se opírá o principy Balintovské skupiny. Tuto je vhodné několikrát zopakovat, aby bylo možné se dostat hlouběji k jádru problémů.

Teambuilding

Dobře stmelená sborovna je základním předpokladem pro vytvoření bezpečného prostředí žákům a prevencí syndromu vyhoření pedagogů. Kromě stmelovacích kurzů pro žáky se proto zaměřujeme také na stmelovací kurzy pro sborovny – teambuilding. Vycházíme ze stejných principů, avšak zohledňujeme výraznější rozdíly mezi jednotlivými účastníky a snažíme se maximálně vycházet z potřeb konkrétní sborovny.

Program, hodinová dotace a cena bude vytvořena na základě konkrétní domluvy s Vaší školou.

WEBINÁŘE A BESEDY

(Ne)bezpečí na síti (7 vh)
 • Účastníci mapují své vlastní postoje a vztahování se ke kyberprostoru. Společně s lektorujícími se zaměřují  na jednotlivé druhy rizikového chování v kyberprostoru. Důraz je kladen na definování jednotlivých rizikových a protektivních faktorů a konkrétních druhů rizikového chování v kyberprostoru a příslušné epidemiologie.  Lektorující výstupy rámují do příslušných teoretických konceptů z oblasti psychologie, vzdělávání, kyberprevence a obecné primární prevence.
 • Účastníci/ice se  seznámují s funkčními postupy pro preventování a zvládání potenciálně rizikových situací s důrazem na podporu žáků a rozvoj jejich kompetencí důležitých pro vědomější a bezpečnější orientaci v online prostředí.
 • Lektorující představují legislativu a práva a povinnosti z ní vyplývající v souvislosti s nežádoucím chováním v kyberprostoru. Spolu s účastníky/icemi se zaměřují na rizika různých postupů při řešení rizikového chování v kyberprostoru a identifikují vhodné a nejméně rizikové postupy a reakce (v souladu s platnou legislativou) při výskytu takového rizikového chování.
 • Společně s lektorujícími identifikují funkční postupy řešení rizikového chování na internetu a navrhují krizové scénáře platné pro různé situace v kyberprostoru. Poté společně vytváří univerzální krizový plán, který jim může do budoucna pomoct řešit rizikové chování v kyberprostoru. 
 • Účastníci/ice  reflektují své názory, postoje, hodnoty a emoce, které ovlivňují jejich osobní vztahování se k tématu online světa a současně definují způsob vlastní práce s kybertématy ve výuce i v individuálních rozhovorech se žáky/němi. Následně diskutují svou roli coby průvodce žáků/yň podle zásad podpůrného konstruktivistického přístupu (scaffoldingu) a jak žáky/ně efektivně provázet na jejich cestě do a skrz kyberprostor.
 • Účastníci/ice se zamýšlí  nad konkrétními projevy či změnami v chování žáků/yň, které mohou signalizovat rizikové chování na internetu, a lektorující je propojí v kontextu s rizikovými a protektivními faktory. Dále identifikují, jak mohou podpořit žáky/ně v tom, aby mohli/y, chtěli/y a byli/y schopní/y sdílet s dospělými a hledat pomoc, pokud se jim nebo jejich kamarádům/kám děje v kyberprostoru něco nepříjemného.

 

Internetoví úžasňáci – 3 + 2 hodiny

Školení a metodiky pro učitele s tématy Efektivní kyberprevence a Digitální wellbeing pro učitele základních škol.

Školení je pro vyučující za 0 Kč. Více zde.

Šikana – identifikace a prevence (10 vh)

MSMT- 8730/2019-1-310

Účastníci se seznámí s tím, co je a co není šikana a s podobami šikany v různých stádiích. Vyzkouší si, jak postupovat při podezření na šikanu, jak vypracovat behaviorální popis a vyzkouší si postup vedení rozhovoru se žákem či s rodičem, ohlašujícím šikanu. Získají inspiraci pro preventivní práci proti šikanování a osvojí si vhodné aktivity pro podporu zdravého klimatu třídy.

 • Účastníci se seznámí se základními pojmy a jejich principy: fáze vývoje skupiny, monitorovací systém, pravidla třídy, sociometrie, šikana
 • Účastníci se naučí rozlišovat znaky šikanování od jiných forem chování v dané věkové skupině
 • Účastníci se seznámí a následně si prakticky vyzkouší behaviorální popis, aktivní naslouchání a vedení rozhovoru s žákem dané věkové skupiny či rodičem ohlašujícím šikanu
 • Účastníci se seznámí s právním kontextem šikany a Metodickým pokynem MŠMT k řešení šikanování
 • Účastníci se inspirují pro svou preventivní práci proti šikanování a osvojí si základní hodnocení vhodnosti takových aktivit vzhledem ke klimatu třídy.
Péče o třídní komunitu během online výuky (2 vh) – neakreditované
Online poradenství pro třídní učitele a školní metodiky (1-2 vh) – neakreditované