služby

ADAPTAČNÍ A STMELOVACÍ KURZY
Katalog všech služeb s ceníkem naleznete ZDE .

ADAPTAČNÍ KURZY

realizujeme pro nově vzniklé kolektivy, např. první ročníky gymnázií a středních škol nebo spojené třídy (typicky 6. třídy ZŠ), případně při změně několika žáků nebo třídního učitele. Klademe důraz na vytvoření kolektivu s dobrými vztahy, poznání spolužáků a třídního učitele, podporu rozvoje pozitivních norem kolektivu a zdravý vývoj skupinové dynamiky, posílení bezpečné, otevřené a podpůrné atmosféry ve skupině, rozvoj spolupráce a efektivní komunikace a nastavení vztahu žáků s třídním učitelem, který je po celou dobu programu přítomný a z našeho úhlu pohledu je nezbytným článkem školní třídy.

STMELOVACÍ KURZY

realizujeme s kolektivy a jejich třídními učiteli, které jsou již nějaký čas spolu a mají funkční vztahy, současně nechtějí běžný formát školy v přírodě, ale přejí si podpořit další pozitivní rozvoj skupiny a posílit jednotlivé složky spolupráce a komunikace.

PRODUKCE

Obecně preferujeme zařizování dopravy, ubytování a stravy školou. V případě zajišťování této produkce námi účtujeme produkční poplatek: 3000 Kč pro jednu až dvě třídy, 4500 Kč pro tři a více tříd.

FORMY SPOLUPRÁCE

Program kurzu realizujeme podle níže zvoleného formátu spolupráce. Můžete si vybrat od kompletního garantování programu našimi lektory (klasický), přes tandem lektor a třídní učitel (asistovaný) po pouhou podporu, provázení a konzultaci účitelům lektorem-mentorem (mentorovaný).

KLASICKÝ FORMÁT

Kompletní program připravují a realizují 1-2 lektoři, kteří se předem setkají s třídním učitelem a domluví se na očekávání od kurzu a míře zapojení třídního učitele do programu.

Tento formát předpokládá od učitele přítomnost po celou dobu programu, nízkou nebo dobrovolnou míru angažovanosti na tvorbě a realizaci programu,  poskytování průběžné a závěrečné zpětné vazby lektorům, diskutování pozorovaných situací ve skupině s lektory a zajištění žáků mimo program. Lektoři během kurzu a v závěrečné zprávě doporučí třídnímu učiteli další možnosti práce s třídním kolektivem a klimatem skupiny.

Cena: 1.250 Kč za hodinu programu

Asistovaný

Intenzivní kurz vedení adaptačního programu (DVPP)

Program připravují, realizují a evaluují lektor s třídním učitelem. Lektor je garantem programové části a současně poskytuje třídnímu učiteli odborné provázení tvorbou i realizací kurzu, metodami práce se třídní skupinou a různými pedagogickými přístupy, zejm. zážitkovou pedagogikou, což vede k rozvoji třídního učitele v kompetencích pro práci s klimatem třídy. 

Tento formát předpokládá od učitele nejen přítomnost po celou dobu programu a zajištění žáků mimo program (pokud škola nezařídí jinak), ale především aktivní zapojení do příprav, realizace a evaluace programu ve spolupráci s lektorem, diskutování pozorovaných situací ve skupině, motivaci učit se nové věci, příp. nastavování vlastních vzdělávacích cílů během realizace kurzu. 

Lektor se spolu s třídním učitelem zamyslí nad dalšími možnostmi práce s třídním kolektivem a klimatem skupiny, ty uvede do závěrečné zprávy.

Za aktivní zapojení se do asistovaného kurzu získá učitel certifikát akreditovaného DVPP Intenzivní kurz vedení adaptačního programu.

Cena: 1.250 Kč za hodinu programu

MENTOROVANÝ

Program pro dvě a více tříd připravují, realizují a evaluují (třídní) učitelé (příp. spolu se staršími studenty, dále jen studenti), které průběžně provází odborný lektor-mentor. Tento formát je určen školám, které realizují nebo se rozhodly realizovat výjezdové kurzy vlastními silami a zároveň by při přípravě i na místě ocenily odborného průvodce jako příležitost ke zkvalitnění kurzů a k rozvoji lektorských dovedností a kompetencí pro práci s třídním kolektivem a klimatem skupiny u pedagogů (a studentů). Od učitelů (a studentů) předpokládá stoprocentní zapojení a garantování příprav, realizace a evaluace kurzu, průběžnou spolupráci s lektorem-mentorem a zajištění žáků mimo program (pokud škola nezařídí jinak).

Lektor-mentor je pouze jeden pro maximálně čtyři třídy a průběžně provází učitelské (a studentské) týmy všech zapojených tříd přípravou, realizací i evaluací programu a prací s třídním kolektivem a klimatem skupiny. Pomůže vhodně nastavit cíle, k nim vybrat přiléhavé techniky nasedající na účastnickou skupinu a vytvořit dramaturgicky vyvážený harmonogram. Na samotném kurzu pravidelně přechází mezi jednotlivými třídami a týmy učitelů (a studentů) a konzultuje s nimi průběh programu a pozorované situace, příp. pomáhá nastavovat změny v dramaturgii a způsobu práce se žáky za účelem větší efektivity dosažení cílů. Pokud během kurzu nastanou náročné situace, pomůže s jejich řešením, a tím i předá učitelům (a studentům) své zkušenosti z řešení takových situací.

Program pro jednu třídu připravují a realizují dva učitelé nebo učitel a student(i), jejichž spolupráce s mentorem bude následující:

  • Účast na jednodenním akreditovaném DVPP Jak udělat “adapťák” (učitelé dostanou certifikát, studenti osvědčení o absolvování),
  • samostatná hrubá příprava cílů a programu kurzu učiteli (a studenty),
  • schůzka s mentorem nad nastavenými cíli, dramaturgií programu a obsazenými technikami,
  • finalizace kurzu učiteli (a studenty),
  • sehnání potřebného materiálu (můžeme pro specifické účely zapůjčit nespotřební materiál, kterým škola nedisponuje),
  • realizace kurzu se živými žáky s průběžným konzultováním průběhu programu a pozorovaných situací mezi žáky s lektorem-mentorem, který se pravidelně střídá mezi jednotlivými třídami, a případná úprava dramaturgie, využitých technik a metod práce se skupinou,
  • závěr s lektorem-mentorem: evaluace průběhu kurzu a dosažení nastavených cílů, ohlédnutí se za funkčními a nefunkčními technikami a způsoby práce se skupinou, doporučení pro další práci s třídním kolektivem a klimatem skupiny a doporučení pro další přípravu a realizaci obdobných kurzů.

Cena:

Účast na DVPP „Jak vést adapťák“: 1050 Kč/os v případě účasti na otevřeném kurzu. 

Hodinová cena mentoringu na kurzech podle počtu tříd:

2 třídy: 1450 Kč/h (př. 22h. AK + 5h. příprava)

3 třídy: 1650 Kč/h (př. 22h. AK + 7h. příprava)

4 třídy: 1850 Kč/h (př. 22h. AK + 9h. příprava)