služby

GRANTY

Popis služby:

Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) pravidelně vyhlašuje Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro daný školní rok (dále jen „grantový program“) na projekty specifické primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, realizované ve školách a školských zařízeních v hlavním městě Praze.

Důvodem grantové podpory je předcházení výskytu a minimalizace jevů spojených s rizikovým chováním a jeho důsledky. V některých případech oddálení výskytu rizikového chování do co nejpozdějšího věku žáků. Hlavním cílem a účelem grantového programu je podpora realizace efektivní primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních a vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence. Zajišťovateli primární prevence mohou být jak samy školy a školská zařízení, tak organizace působící v oblasti primární prevence rizikového chování, které byly certifikovány MŠMT.

 

NAŠE POMOC ŠKOLÁM

  1. Programy všeobecné primární prevence. Školám každoročně pomáháme s grantovými žádostmi podávanými v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro následující školní rok.

Metodika pro předkladatele pro daný rok (dále jen „metodika“) stanovuje oprávněné žadatele a upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu, postup pro podání žádosti, systém hodnocení žádostí, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání/vyúčtování grantu.

  1. Programy selektivní primární prevence (pro třídy, ve kterých již probíhá rizikové chování – ostrakizace, šikana, xenofobie, silně rušivé chování…) – projekt TANDEM.Žádost o grant na tento druh programů podává přímo náš ústav, a to na školy, které budou chtít být zahrnuty do naší péče.

KONZULTACE

Součástí konzultace je sestavení výčtu konkrétních programů pro školu, rozpočtu a kontrola jednotlivých položek v žádosti. Konzultace probíhají formou telefonického hovoru, emailové komunikace, případně formou osobního setkání.

OBECNÝ HARMONOGRAM GRANTOVÉHO PROGRAMU

Grantový program se zpravidla vyhlašuje v polovině září, následuje seminář pro žadatele o grant. Konec lhůty pro podání žádosti o grant bývá na konci října. Schválení grantů Radou hl. m. Prahy probíhá na jaře následujícího roku. Výsledky jsou známy v rozmezí dubna – května.

Programy primární prevence ve školách a školských zařízení pro rok 2019

Aktuální informace a dokumenty najdete ZDE

Žádosti o grant je možné podávat v termínu 15. 10. – 25. 10. 2018. 

ZÁJEM O SPOLUPRÁCI A KONTAKT

 Máte-li zájem o spolupráci při přípravě žádosti o grant nebo o účast v projektu TANDEM, neváhejte nás kontaktovat!