služby

PÉČE O SEBE

EMOCE

Emoce jsou nedílnou součástí našeho života, ovlivňují naše rozhodování i výsledky našeho jednání, doprovázejí nás vždy a všude. Program se zaměřuje na rozvoj emoční inteligence a emočních kompetencí, především uvědomování si a popisování vlastních prožitků, schopnosti ovládat je, vnímat emoce kolem sebe a na zhodnocení dopadů, kdy sobě či druhým lidem popíráme jejich prožívání.

Program je vhodný pro žáky MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ.

Časová dotace programu: 3h.

Práce s chybami v životě

Program umožňuje zamyšlení se nad tím, jaký význam mají chyby pro náš život, učení se, osobní rozvoj, ale i pro naše okolí. Ve škole se snažíme chybě za každou cenu vyhnout, jak je to ale v běžném životě? Co může být užitečného na tom mluvit nahlas o svých chybách a dokázat je přiznat před ostatními? A proč je to pro nás tak těžké? Zaměříme se na to, jak využít chyby jako stavební materiál své osobnosti.

Program je vhodný pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ.

Časová dotace programu: 3h.

Psychohygiena a relaxační techniky

Program se zaměřuje na uvědomění si vlastní osoby každého jedince ve skupině a zvnitřnění si důležitosti věnovat dostatek prostoru sobě samému, aby se mohl věnovat i druhým lidem a školním i mimoškolním činnostem naplno. Podíváme se na témata jako umět si odpočinout, zastavit se, zpomalit a vnímat okolní svět s nadhledem a jeho reflektováním a hlubším porozuměním. Najdeme různé způsoby relaxování a zvládání stresových situací. Zaměříme se na práci s vlastními emocemi, na nácvik krátkých relaxačních technik a popsání svého prožívání.

Program je vhodný pro žáky MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ.

Časová dotace programu: 2h.

Pokora

Pokora pro nás neznamená sklopit hlavu a přijmout cokoliv, co nám nařizují autority. Je to něco, co vyrůstá z vědomí vlastní jedinečnosti a zároveň pocitu vlastní slabosti a nedokonalosti. Díky uvědomění si svých silných a slabých stránek dokážeme adekvátně reagovat a jednat v různých životních situacích, aniž bychom se na kohokoliv povyšovali či se ponižovali. Pokora je tak vlastně nezbytným předpokladem zralé osobnosti a asertivity, uvědomění si vlastního já ve vztahu k sobě k druhým a ke světu.

Program je vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ, SŠ.

Časová dotace programu: 3h.