služby

KOMUNIKACE A KOOPERACE

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Blok A: Základy efektivní komunikace

Pojmenujeme fungování mezilidské komunikace, rozkryjeme, kdy při ní vznikají komunikační šumy a nejasnosti, a zamyslíme se nad tím, jak předcházet těmto nedorozuměním např. pomocí aktivního naslouchání nebo ověřování. Naučíme se poskytovat funkční zpětnou vazbu na žádoucí i nežádoucí chování, a tak i oddělovat obsah sdělení od svého postoje či vztahu k dané osobě.

Program je vhodný pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.

Časová dotace programu: 3h.

Blok B: Manipulace / Asertivní chování / Řešení konfliktu

Blok A je podmínkou k realizaci jakéhokoli tématu z bloku B. Blok B je vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.

Časová dotace každého tématu: 2h.

Manipulace

Zorientujeme se v tématu manipulace jako nástroji pozitivního či negativního ovlivňování za účelem prospěchu či nežádoucího dopadu. Pokusíme se se žáky rozpoznávat situace, kdy jsme manipulováni, popř. kdy my sami manipulujeme, a jak se těmto situacím vědomě nepoddat. Zaměříme se na vnímání sebe sama i druhých, na potřeby své i ostatních a na umění poskytovat prostor na úkor svých zájmů ve prospěch dalších lidí.

Konflikt

Během konfliktu se snaží každá strana hájit svůj zájem a vždy jej provází nejrůznější a často velmi silné emoce. Zvědomíme si přítomnost emocí v konfliktu a zaměříme se na práci s nimi, abychom mohli udržet vypjatou komunikační situaci ve věcné rovině. Pojmenujeme si funkční cesty řešení konfliktu, které spějí k dohodě, a vyzkoušíme je v praxi. Nad konfliktem budeme uvažovat i jako o interakci, která může rozvíjet vztahy, projekty, osobnosti. Kromě interpersonálního konfliktu se dotkneme i významu vnitřního konfliktu a možností jeho zpracovávání.

Asertivní komunikace

Zamyslíme se nad nastavováním si osobních hranic a přístupu k druhým lidem v různých věkových kategoriích a rolích. Vyzkoušíme si, jak asertivně udržovat hranice v kontaktu s různými typy lidí.

Pravidla a normy

Každá sociální skupina si utváří vlastní normy a pravidla v kontextu daného kulturního prostředí a psaných i nepsaných zásad. Program podporuje žáky v porozumění důležitosti přítomnosti a dodržování psaných i nepsaných pravidel ve společnosti i v malé skupině, třídě. Současně rozkrývá, jakými způsoby se normy vytvářejí a proměňují, kdo na ně má vliv a jak podpořit tvorbu a zachování zdravých norem, které posilují pozitivní klima třídy a v důsledku umožňují, aby bylo každému členovi třídy dobře a neobjevovaly se ve skupině nežádoucí projevy chování vůči jejím členům či jiným skupinám.

Program je vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ, SŠ.

Časová dotace programu: 3h.

Role a pozice

V každé sociální skupině dochází vzhledem ke kontextu k variabilnímu rozdělování rolí. Účelem programu je umožnit účastníkům získat náhled na rozdělení rolí u nich ve třídě, podpořit zdravý leadership a posílit možnost měnit role a zachovávat je v různých situacích. Program umožní žákům experimentovat s vlastní rolí, identifikovat role, ve kterých je jim dobře, ale i získat představu o tom, jaké role mohou mít jejich spolužáci. Dotkneme se také odpovědnosti za své jednání a za skupinu.

Program je vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.

Časová dotace programu: 3h.

Prezentační dovednosti

Žáci si vyzkouší základní techniky a postupy pro úspěšnou prezentaci před skupinou, seznámí se s možnostmi práce s hlasem, postojem, gesty, pohybem atp. Žáci budou rozvíjet svou soustředěnost na prezentování a na skupinu, zkusí vnímat své diváky, které chtějí zaujmout. Program nabídne žákům kreativně přemýšlet nad pojetím vystupování před lidmi.

Program je vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.

Časová dotace programu: 4h.