Mezi problémové situace, které označujeme pojmem rizikové chování, patří užívání návykových látek a další formy závislostí jako např. netolismus, šikana a kyberšikana, poruchy příjmu potravy, rizikové sexuální chování, rasismus, homofobie a řada dalších.
Smyslem všeobecné primární prevence (určené široké populaci) jsou aktivity vedoucí k předcházení a omezení výskytu jmenovaných nežádoucích jevů, není jím řešením již existujících problémů. Jednou z forem předcházení důsledkům rizikového chování mezi dětmi a studenty jsou programy primární prevence, které poskytuje školám i naše organizace. Ve spolupráci se školou připravujeme programy na témata, která jsou pro danou školu a třídu potřebná.

Jak probíhají naše programy?

Programem se rozumí většinou 2 až 3hodinový vstup kvalifikovaných lektorů do tříd a jejich skupinová práce s dětmi odpovídající jejich věku zaměřená na určité téma. Podporujeme aktivní zapojení a samostatnou práci a uvažování žáků. S dětmi diskutujeme v kruhu, hrajeme hry, děláme aktivity, scénky a modelové situace, nacvičujeme asertivní techniky (např. odmítání návykových látek), reflektujeme prožité situace. Vedeme děti k uvědomění si vlastních postojů a hodnot a posílení pozitivních postojů a ke zdravému životnímu stylu. Poskytujeme pravdivé a objektivní informace, vedeme žáky ke kritickému myšlení. Přehled programů a témat, kterým se naše organizace věnuje, naleznete v sekci Služby.

k čemu naše programy přispívají?

Naše programy přispívají k tomu, aby Vaše dítě bylo v třídním kolektivu spokojené, aby se cítilo ve škole dobře a rozvíjelo se správným směrem, aby získávalo pro život důležité dovednosti, které se ne vždy vyučují v konkrétních školních předmětech. Programy prohlubují sociální dovednosti (umět komunikovat, řešit konflikty, přijímat odlišnosti a být tolerantní, navazovat a udržovat vztahy s okolím) a učí děti přemýšlet samostatně o věcech a názorech svých i okolí, tím pomáhají připravit Vaše dítě na to, jak obstát v různých situacích, na které je často ani škola ani rodina dostatečně nepřipraví.