REFERENCE

FZŠ Barrandov

S organizací Jules a Jim spolupracuje naše škola již od roku 2013. Společně konzultujeme skladbu nových třídních kolektivů budoucích 6. ročníků ve spolupráci se školním psychologem. Nové třídní kolektivy se účastní adaptačních kurzů a následné poadaptační péče, což velmi významně přispívá k tvorbě dobrého klimatu třídy. Žáci i učitelé výše uvedené aktivity hodnotí velmi kladně. Každoročně společně konzultujeme program primární prevence, tak aby preventivní aktivity smysluplně navazovaly v jednotlivých ročních a pokryly všechny oblasti. Dále lektoři pracují se třídami na úrovni selektivní prevence. Zde pozorujeme velmi dobré výsledky. Každý program je zakončen výstupem pro vedení školy. S jednotlivými učiteli je veden následný rozbor a hodnocení aktivit. Oslovujeme tuto organizaci také při šetření šikany v konkrétních třídách. Přítomnost nezávislé strany a profesionální přístup je vždy přínosný. V letošním školním roce proběhla dvě školení pedagogů na téma „ŠIKANA“ – obě školení měla velmi pozitivní ohlas. Organizaci mohu doporučit ostatním školám.

V Praze 22. 1. 2019, Mgr. Daniela Sejpalová, ZRŠ a školní metodik prevence

Velmi přínosné pro děti, zvláště pro stmelení kolektivu a položení základů pro budoucí vzájemnou komunikaci v třídním kolektivu i mezi třídou a učitelem.
V Praze 13. 9. 2016, třídní učitelka, reference na adaptační kurz

MŠ a ZŠ Bártlova

Od září 2018 vede preventivní programy zaměřené na budování vztahů v třídních kolektivech sympatická lektorka paní Veronika Kynclová z Jules a Jim. Žáky zaujala od prvních hodin, na program se vždy těší a rádi s ní spolupracují. Pečlivě vnímá, co jí žáci říkají a profesionálně na ně reaguje. Lekce probíhají vždy zábavnou formou, paní lektorka je vždy pečlivě připravena a svým citlivým a profesionálním přístupem žáky okamžitě zaujme a zajímavým způsobem vtáhne do problematiky. Žáci
spolupracují nejen s lektorkou, ale hlavně mezi sebou. Pomocí přitažlivých, pro naše žáky vhodně zvolených her a aktivit, se jejich vzájemné vztahy upravují a zlepšují. Učí se komunikovat mezi sebou, vhodně vyjadřovat svoje pocity a vzájemně spolupracovat. Velmi oceňujeme přístup paní lektorky k našim žákům s mentálním postižením a trpělivost a toleranci k žákům s autismem, kteří se do skupinové práce, vzhledem ke svému postižení, obtížně zapojují. Každý program po skončení lektorka rozebírá s třídním učitelem, což považuji za vhodnou a velmi potřebnou supervizi pro učitele.

V Praze 10. 1. 2019, Mgr. Pavlína Rychtaříková, zástupkyně ředitelky školy

Pedagogicko-psychologická poradna Praha 6

V prosinci 2015 zprostředkovala PPP pro Prahu 6 školení na téma „Teoretické i praktické základy aktivního naslouchání, poskytování a přijímání cílené zpětné vazby a vedení reflexe“, které bylo určené především pro školní metodiky prevence, ale i jejich pedagogické kolegy. Časová dotace byla 10 výukových hodin realizovaných během jednoho dne. Celková kapacita účastníků byla 14 lidí, program realizovali dva lektoři. 
Jako objednavatel jsem byla plně spokojena se splněním požadované zakázky, celkovou komunikací i formou školení. Ze zpětné vazby účastníků (dotazníková forma) byla patrná spokojenost účastníků, všichni zmínili zájem o navazující kurz či školení.

 V Praze 3. 3. 2016, Mgr. Lenka Chmelařová, psycholožka

ZŠ Veltrusy

Program Jules a Jim probíhá na naší škole již druhým rokem ve třídách  1.stupně. Děti se pokaždé na lektora Miloše velmi těší. Celý program je vhodně sestaven a přizpůsoben dětem mladšího školního věku, tj. zahrnuje  přiměřené střídání činností, pohybové a zážitkové aktivity i hry relaxační a oddychové. Každá aktivita obsahovala také krátkou a  výstižnou závěrečnou reflexi. Lektor byl schopen program vhodně upravit dle aktuální situace ve třídě. Během čtyř setkání jsem ve své třídě  pozorovala viditelný pokrok v oblasti spolupráce mezi dětmi. Program je vhodným doplňkem k práci třídního učitele. 

Ve Veltrusech, 14. 1. 2019, Mgr. Lenka Homolková, preventistka

ZŠ Mikulova

S organizací Jules a Jim spolupracuje naše škola již několik let. Využíváme pracovníky této organizace k proškolování pedagogického sboru, například na téma – Práce s třídním kolektivem, Jak se vedou třídnické hodiny, Práce s problémovým žákem, Šikana….Tato školení jsou vedena zajímavou zážitkovou formou, jsou přínosná, vždy se domlouváme, aby byla tvořena dle potřeb školy.
Dále lektoři pracují se třídami na úrovni všeobecné a selektivní primární prevence. Zde pozorujeme velmi dobré výsledky, klima třídy se výrazně zlepšuje, kladně tuto práci hodnotí také samotní žáci, nejen třídní učitelé. Z každého programu dostává výstup vedení školy, které tak získává další možnost, jak poznat klima jednotlivých tříd, jednotlivé žáky i přístup třídních učitelů.
Využili jsme tuto organizaci také při šetření šikany v jedné třídě, kde byly zadány dotazníky, které Jules a Jim vyhodnotil a společně ve spolupráci s vedením školy následně probíhaly pohovory s jednotlivými žáky. Jejich přítomnost jako nezávislé strany a profesionální přístup byl opět přínosný.
Tuto organizaci můžeme doporučit ostatním školám.

V Praze 15. 3. 2018, Mgr. Michaela Lipertová, ředitelka

GEVO Jižní Město

Šikovní lektoři i s minimem prostředků připraví skupině program šitý na míru, který se vyvíjí a mění podle dynamiky skupiny. Sparťanské podmínky, na které asi studenti nejsou zvyklí, zde nejsou překážkou, mohou být vnímány jako jistá “exotičnost”.

V Praze 30. 10. 2017,  třídní učitel, reference na adventure adaptační kurz

Gymnázium Voděradská

Kurz se mi moc líbil – doporučuji. Studenti měli možnost hned na začátku navázat přátelské vztahy, poznat se, jako zvlášť pozitivní výsledek vidím začlenění žákyně, která by jinak možná zůstala mimo kolektiv.

V Praze 9. 11. 2017, třídní učitelka, reference na adaptační kurz