další vzdělávání pedagogů

PRÁCE SE TŘÍDOU

akreditované kurzy:

 • Základy vedení třídnických hodin (10 h)
 • Základy konstruktivní komunikace (10 h)
 • Třídnické hodiny na školní rok (40 h)
 • Základní kurz osobnostního a sociálního rozvoje (40 h)
 • Intenzivní kurz vedení třídnických hodin (22 h, pouze pro jednotlivce, kurz probíhá na bázi mentoringu a tandemové výuky, cena 16 500,-)
 • Práce s pravidly třídy a individuální výchovný plán (10 h)
 • Práce ve vztahově a emočně náročných situacích a individuální výchovný plán (10 h)
 • Rozvojový kurz pro realizátory všeobecné primární (21 h, kurz je veden formou intervize, cena 16 500,-)

Základy vedení třídnických hodin 

(10 h.)

Vzdělávací cíle:

 • Účastníci si pro sebe formulují paletu cílů a forem třídnických hodin
 • Účastníci si osvojí základy vedení reflexe a porozumí jejímu významu v kontextu zážitkového učení
 • Účastníci si prožijí základní techniky pro svou vlastní práci s třídním kolektivem v Th a osvojí si základní postup jejich přípravy, zadávání, vedení a následné reflexe s důrazem na prevenci možných rizik

Účastníci si prožijí aktivitu vhodnou pro třídnickou hodinu zaměřenou na kooperaci.  Účastníci si zažijí aktivity zaměřené na Th s cílem relaxace a rozvoje emoční inteligence. Následuje analýza aktivit s důrazem na prevenci možných rizik, která mohou vznikat a na cíle a způsob vedení reflexe.

Základy konstruktivní komunikace

(10 h.)

Vzdělávací cíle:

Účastníci na vlastních příkladech, během cvičení i v popisu a vysvětlování poznají rozdíly mezi symetrickou a asymetrickou komunikací, mezi otevřenou a neotevřenou komunikací, mezi konfrontační a kooperační a mezi vztahovou a věcnou komunikací.

Účastníci si osvojí principy a cíle konstruktivní komunikace, aktivního naslouchání a zpětné vazby. Účastnici pojmenují principy aktivního naslouchání a vyzkouší si v modelových situacích jeho techniky.

Účastnicí si vyzkouší jednu z metod řešení problematických situacích ve škole – Balintovskou skupinu – zaměřenou na náročnou komunikační situaci.

Intenzivní kurz vedení třídnických hodin

(22 h., individuální kurz)

Vzdělávací cíle:

Cílem programu je, aby si učitel postupně osvojil přípravu, realizaci a reflexi vedení třídnických hodin s prvky všeobecných primárně preventivních bloků ve své třídě. Výstupem je také vlastní rozvoj učitele, který trvale zvýší jeho kvalifikaci při práci s třídním, a postupně i školním, klimatem. Předpokladem je, že třídní učitel/ka bude vést podobné hodiny nadále i bez podpory lektora/ky s možností se na sdružení obrátit ohledně supervize, konzultace, dalšího rozvoje a v případných krizových momentech.

 Třídní učitel

 • rozumí teorii komunikace;
 • pracuje s didaktickým modelem CMIARE;
 • sestaví jednotlivé bloky kurzu;
 • seznámí se a prakticky si vyzkouší různé metody skupinové práce;
 • se seznámí se zážitkovou pedagogikou a metodou kritického myšlení, dokáže používat různé druhy reflexe;
 • si vyzkouší přijímání a poskytování zpětné vazby.

Třídnické hodiny na školní rok

(40 h.)

Vzdělávací cíle:

 • Účastníci si skrze vzájemné sdílení zkušeností a reflexi vlastních třídnických hodin zvědomí klíčové i krizové momenty své práce a budou hledat jejich efektivní řešení
 • Účastníci se základně seznámí s 10 zvolenými tématy z oblasti OSV vhodnými pro třídnické hodiny
 • Účastníci si připraví cíle a náplň svých vlastních třídnických hodin
 • Účastníci si prožijí techniky pro svou vlastní práci s třídním kolektivem v Th a osvojí si základní postup jejich přípravy, zadávání, vedení a následné reflexe s důrazem na prevenci možných rizik 

Základní kurz osobnostního a sociálního rozvoje

(40 h.)

Vzdělávací cíle:

Účastníci si základním způsobem prakticky osvojí a teoreticky zarámují

 • Techniky poznávání sebe a druhých
 • Behaviorální popis
 • Aktivní naslouchání
 • Zpětnou vazbu a nenásilnou komunikaci
 • Vyjadřování svých emocí a rozdílnost emočního prožívání různých lidí
 • Kolbův cyklus
 • Model CMIARE
 • Vedení reflexe
 • Schultzův autogenní trénink
 • Postupy a techniky rozvoje spolupráce
 • Význam pravidel a komunitního kruhu při práci v OSV
 • Techniky kontraktování a IVýP
 • Vybrané nástroje prevence syndromu vyhoření

Práce s pravidly třídy

(10 h.)

Vzdělávací cíle:

 • Účastníci si uvědomí různé úrovně pravidel a míru jejich závaznosti
 • Účastníci se seznámí s důsledky využívání odměn a sankcí
 • Účastníci si osvojí principy formulování pravidel pro jejich maximální účinnost
 • Účastníci si uvědomí své vlastní potřeby pro pocit bezpečí a možnosti maximálního uplatnění ve skupině a seznámí se se základní technikou pro formulování pravidel skupiny
 • Účastníci se seznámí s možnostmi následné práce s pravidly a prakticky si některé z nich vyzkouší v modelových situacích

Práce ve vztahově a emočně náročných situacích a Individuální výchovný plán

(10 h.)

Vzdělávací cíle:

 • Účastníci si pojmenují situace, které jsou pro ně v pedagogické praxi vztahově a emocionálně náročné (s žáky, rodiči, kolegy) a vyzkouší si účinek skupinové diskuse na hledání řešení těchto situací
 • Účastníci si osvojí základní postup pro relaxaci a její vedení
 • Účastníci si osvojí základy aktivního naslouchání
 • Účastníci si osvojí základní postup při poskytování a přijímání cílené zpětné vazby
 • Účastníci se seznámí a prakticky se naučí pracovat s Individuálním výchovným plánem, včetně techniky vedení/kontraktování v průběhu výuky

 

Rozvojový kurz pro realizátory všeobecné primární prevence

(21 h. formou intervize)

Vzdělávací cíle:

 • Účastníci si zreflektují/zvědomí své zkušenosti při realizaci všeobecné primární prevence ve třídách
 • Účastníci si rozšíří svůj rejstřík postupů a dovedností při práci se třídou, získají větší náhled na svou práci a povedou ji více vědomě s možností konzultovat s kolegy při následujícím setkání kurzu