další vzdělávání pedagogů

NÁROČNÉ SITUACE

akreditované kurzy:

  • Základy konstruktivní komunikace (10 h)
  • Práce ve vztahově a emočně náročných situacích a IVýP (Individuální výchovný plán) (10 h)

Základy konstruktivní komunikace

Vzdělávací cíle:

Účastníci na vlastních příkladech, během cvičení i v popisu a vysvětlování poznají rozdíly mezi symetrickou a asymetrickou komunikací, mezi otevřenou a neotevřenou komunikací, mezi konfrontační a kooperační a mezi vztahovou a věcnou komunikací.

Účastníci si osvojí principy a cíle konstruktivní komunikace, aktivního naslouchání a zpětné vazby. Účastnici pojmenují principy aktivního naslouchání a vyzkouší si v modelových situacích jeho techniky.

Účastnicí si vyzkouší jednu z metod řešení problematických situacích ve škole – Balintovskou skupinu – zaměřenou na náročnou komunikační situaci

 

Práce ve vztahově a emočně náročných situacích a Individuální výchovný plán

Vzdělávací cíle:

  • Účastníci si pojmenují situace, které jsou pro ně v pedagogické praxi vztahově a emocionálně náročné (s žáky, rodiči, kolegy) a vyzkouší si účinek skupinové diskuse na hledání řešení těchto situací
  • Účastníci si osvojí základní postup pro relaxaci a její vedení
  • Účastníci si osvojí základy aktivního naslouchání
  • Účastníci si osvojí základní postup při poskytování a přijímání cílené zpětné vazby
  • Účastníci se seznámí a prakticky se naučí pracovat s Individuálním výchovným plánem, včetně techniky vedení/kontraktování v průběhu výuky

Účastníci se seznámí s postupy kontraktování a metodickým doporučením MŠMT k Individuálnímu výchovnému plánu. Účastníci si vyzkouší relaxaci mj. pomocí Jacobsonovy metody.